Patronat

I Liceum zaprasza

Nasz patron - Józef Wybicki

Historia Liceum

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące
im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie
ul. Ignacego Krasickiego 2
tel.: 58 686 35 09
adres e-mail: sekretariat@liceum.org.pl

                 
                 

Organizacja funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki wynikających z epidemii COVID-19.

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 poz. 1327 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z dnia 12.08.2020 r. (Dz.U. z 13.08.2020 r. poz. 1389)
 • Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

Organizacja nauczania zdalnego w I LO.

 1. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przeprowadzania zajęć dydaktycznych według planu lekcji, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin.
 2. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły.
 3. Kontakt uczniów, rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielami oraz Dyrekcją I LO odbywa się wyłącznie przez e-dziennik.
 4. Nauczyciele mogą prowadzić zdalne nauczania ze swoich prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania. W przypadku gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z dostępem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, (niezwłocznie) informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły. W takiej sytuacji Dyrektor Szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy.
 5. Zdalne nauczanie odbywa się na platformach i w aplikacjach edukacyjnych indywidualnie wybranych przez nauczycieli, ujętych i zapisanych w PZO.
 6. Udostępnianie materiałów edukacyjnych realizowane powinno być za pośrednictwem platform i aplikacji zapisanych w PZO, ewentualnie e-dziennika.
 7. Nauczyciele powinni dostosować treści nauczania do narzędzi, które zamierzają wykorzystywać w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.

 Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych w okresie nauczania zdalnego.

Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do systematycznego logowania się na e-dzienniku i monitorowania frekwencji i postępów ucznia poprzez konto rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do zapewnienia uczniowi niezbędnego sprzętu (komputer/laptop/tablet/smartfon, sprawny mikrofon i słuchawki, opcjonalnie kamera internetowa) umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo w zajęciach zdalnych.
 2. Rodzic/opiekun prawny ucznia w przypadku, gdy nie może zapewnić uczniowi odpowiedniego sprzętu i łącza internetowego, z którego uczeń mógłby skorzystać w domu, niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę.

Obowiązki uczniów w okresie nauczania zdalnego.

 1. Uczeń ma obowiązek rzetelnego, sumiennego i aktywnego uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.
 2. Frekwencja podczas zajęć odnotowywana jest w e-dzienniku. Nieobecności wymagają usprawiedliwienia zgodnie z zasadami Statutu I LO w Kościerzynie.
 3. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego logowania się i sprawdzania wiadomości na e-dzienniku poprzez konto ucznia.
 4. Uczeń zobowiązany jest do korzystania z niezbędnego sprzętu (komputer/laptop/tablet/smartfon, sprawny mikrofon i słuchawki, opcjonalnie kamera internetowa) umożliwiającego bezpieczne uczestnictwo w zajęciach zdalnych.
 5. W przypadku, gdy uczeń nie dysponuje odpowiednim sprzętem, z którego mógłby skorzystać w domu, niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę. W takiej sytuacji wychowawca kieruje sprawę do Dyrektora Szkoły, który w miarę możliwości zapewni odpowiedni sprzęt na zasadzie użyczenia.
 6. W przypadku gdy uczeń nie posiada warunków do realizacji nauczania na odległość (problemy z łączem internetowym) w warunkach domowych niezwłocznie informuje o tym fakcie wychowawcę. W takiej sytuacji wychowawca kieruje sprawę do Dyrektora Szkoły, który w miarę możliwości zapewni odpowiednie warunki dostępne na terenie szkoły.

 Obowiązki nauczycieli w okresie zdalnego nauczania.

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów uczniów i informowania o nich uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych poprzez e-dziennik.
 2. Nauczyciele poprzez e-dziennik na bieżąco informują rodzica/ opiekuna prawnego o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.
 3. Nauczyciele mogą wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową w sposób określony przez nauczyciela.

Obowiązki wychowawców w okresie nauczania zdalnego.

 1. Wychowawca ma obowiązek ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu sprzęt do nauki zdalnej oraz dostęp do łącza internetowego. W przypadku ich braku niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 2. Wychowawca ma obowiązek kontaktu z wychowankami poprzez e-dziennik.
 3. Wychowawca ma obowiązek reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z nauczaniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni.

Obowiązki pedagoga w okresie nauczania zdalnego.

 1. Pedagog ma obowiązek ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami, i poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
 2. Pedagog ma obowiązek organizowania konsultacji online.
 3. Pedagog ma obowiązek świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej.
© 2022 I Liceum Ogólnokształcące w Kościerzynie