Język polski - Barbara Pałasz - podstawowy - 3

 

1. Przedmiot:

Język polski

2. Nauczyciel:

Barbara Pałasz

3. Klasa:

III a

4. Program bazowy (nr):

DKOS-4015/143-02

5. Autor(zy):

Jacek Kopciński

6. Wydawnictwo:

STENTOR

7. Podręcznik(i):

Przeszłość to dziś

8. Program nauczania (plan wynikowy):

Dział

Wiadomości

Umiejętności, uczeń potrafi:

XX-lecie międzywojenne

A. ZAGADNIENIA

Wizja człowieka u progu XX w.

Wobec niepodległości. Pytania o Polskę w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.

„Odmienne stany świadomości” w literaturze dwudziestolecia międzywojennego.

 

B. POJĘCIA

modernizm, awangarda, futuryzm, dadaizm, ekspresjonizm, nadrealizm, symbolizm, groteska,  Skamander, Awangarda Krakowska, II Awangarda,

C. TEKSTY KULTURY

wybór poezji polskiej (Bolesław Leśmian, Leopold Staff, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Przyboś, Jerzy Liebert, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy,

 

D. TOPOSY I SYMBOLE

„radość z odzyskanego śmietnika”, „rozdrapywanie ran”, „nowy człowiek”, miasto jako kwintesencja postępu,

 

- analizować i interpretować wybrane teksty literackie XX w. z wykorzystaniem właściwych pojęć teoretycznoliterackich i kategorii estetycznych oraz nawiązaniem do podstawowych kontekstów;

- wyjaśnić pojęcia awangardy

- scharakteryzować przykłady nowatorstwa tematycznego i formalnego w literaturze i sztuce XX w.;

- pokazać (na przykładach utworów poznanych w III klasie) stosunek do tradycji w literaturze i sztuce XX w.;

- wskazać związki literatury z historią i przemianami polityczno-ustrojowymi oraz ideologią (na podstawie tekstów z programu III klasy);

 

 

Literatura współczesna

A. ZAGADNIENIA

Katastrofa przepowiedziana i zrealizowana.

Literatura wobec zła i zagłady.

Obóz koncentracyjny jako symbol zagłady masowej.

Literatura wobec ideologii i władzy.

Literatura na emigracji.

Teatr egzystencji i absurdu.

Dramat „człowieka nowoczesnego”.

Kultura jako przestrzeń ocalenia.

Język jako świat przedstawiony.

Mieszkańcy „małych ojczyzn” i „Europy środkowej”.

Proza lat 90.

Wizja człowieka u progu XXI w.

B. POJĘCIA

turpizm, neoklasycyzm, katastrofizm, realizm socjalistyczny, teatr absurdu, antyliteratura, antyteatr, literatura łagrowa i lagrowa, proza rozrachunkowa polskiego Października, poezja pokolenia „Współczesności”, poezja pokolenia ’68, poezja stanu  wojennego, poezja pokolenia „bruLionu”;

totalitaryzm, cenzura, drugi obieg, prasa podziemna, literatura „krajowa” i „emigracyjna”;

sacrum;

personalizm, egzystencjalizm, marksizm, anarchizm, feminizm;

„mała ojczyzna”, „pogranicze”;

powieść polityczna, powieść psychologiczna, powieść paraboliczna, antyutopia, wiersz awangardowy, wiersz współczesny, poezja lingwistyczna, esej, literatura faktu (pamiętnik, dziennik, reportaż), dramat groteskowy;

kolaż, symultaniczność w prozie, montaż filmowy, „dzieło otwarte”;

kultura masowa; obiegi literatury; sztuki „niskie” (film, kabaret, jazz) i gatunki „niskie” (powieść kryminalna, powieść przygodowa, romans, „czytadło”; reprodukcja, kicz;

poeta zaangażowany, kino moralnego niepokoju; polska szkoła reportażu; teatr zaangażowany, teatr polityczny

C. TEKSTY KULTURY

Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Miron Białoszewski, Jan Twardowski, Stanisław Grochowiak, Stanisław Barańczak, Ryszard Krynicki, Jan Polkowski, Marcin Świetlicki,

wybór poezji obcej (np. Guillaume Apollinaire,

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Witold Gombrowicz, Ferdydurke

Zofia Nałkowska, Granica

Bruno Schulz, wybór opowiadań

Tadeusz Borowski, Pożegnanie z Marią (wybór)

Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat,

Albert Camus, Dżuma,

Sławomir Mrożek, Tango,

Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem

wybór eseistyki (np. Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert, Jerzy Stempowski, Zygmunt Kubiak)

manifesty artystyczne (wybór)

wybór dzieł sztuki XX w.: kolaże, fotomontaże, pop-art; Pieszo)

D. TOPOSY I SYMBOLE

„umysł zniewolony”,  „człowiek nowoczesny”, „człowiek absurdalny”, „globalna wioska”, „kultura jako śmietnik”, „ogród kultury”

 

-analizować i interpretować wybrane teksty literackie XX w. z wykorzystaniem właściwych pojęć teoretycznoliterackich i kategorii estetycznych oraz nawiązaniem do podstawowych kontekstów;

-scharakteryzować stosunek do języka poetyckiego wskazanych twórców ;

-pokazać (na przykładach utworów poznanych w III klasie) stosunek do tradycji w literaturze i sztuce XX w.;

-wskazać związki literatury z historią i przemianami polityczno-ustrojowymi oraz ideologią (na podstawie tekstów z programu III klasy);

-scharakteryzować rolę twórcy w XX w. w odniesieniu do tradycji (na wybranych przykładach);

-wyjaśnić pojęcia: „kultura wysoka”, „kultura niska”, „obieg kultury”, „kultura masowa”, „kultura elitarna”, „arcydzieło”, „kicz”, odnosząc je do konkretnych tekstów i zjawisk kultury XX w.;

-na wybranych przykładach wskazać związki literatury i sztuki XX w.;

-wskazać w tekście i omówić przykłady przesunięć metaforycznych jako przejaw językowego obrazu świata charakterystycznego dla faz i kręgów kultury XX w. oraz dla współczesnego języka ogólnego;

-przeprowadzić analizę i zinterpretować wiersz współczesny, stosując właściwą terminologię;

-wskazać główne kierunki poszukiwań poezji XX w.; porównać budowę wersyfikacyjno-składniową wiersza tradycyjnego i współczesnego (w zakresie utworów przewidzianych programem), wskazać funkcje segmentacji tekstu;

-omówić XX-wieczne przemiany w obrębie gatunków literackich (na przykładzie wybranych powieści, dramatu, gatunków z pogranicza literatury faktu, eseistyki literackiej).

 

 

 

Język angielski - Iwona Kosznik - 3d

1. Przedmiot:

Język angielski

2. Nauczyciel:

Iwona Kosznik

3. Klasa:

IIId

4. Program bazowy (nr):

Język angielski - Program nauczania dla liceum

Kurs kontynuacyjny DKOS-4015-118/02

J. Sosnowska, M. Wieruszewska

 

5. Podręcznik(i):

 

Oxford Excellence for Matura

 

6. Autor(zy):

T. Falla, Paul A Davies, M. Wieruszewska

D. Gryca J. Sosnowska

7. Wydawnictwo:

Oxford University Press

 

8. Program nauczania: (plan wynikowy)

 

Dział

Proponowane jednostki tematyczne

Wiadomości

Umiejętności

III.

 

Dom (3)

 

 

Uczeń:

 • dopasowuje wyrazy do definicji
 • uzupełnia luki w tekście ogłoszenia podanymi wyrazami
 • uzupełnia plan opisu o brakujące informacje na podstawie przykładowej odpowiedzi
 • uzupełnia luki w przykładowej odpowiedzi odpowiednimi przymiotnikami
 • uzupełnia luki w tekście, wybierając poprawny wyraz
 • zna słownictwo                                                                                     związane z domem, wynajmowaniem mieszkań, itp.
 • wskazuje, które z podanych wyrażeń zostały użyte w wysłuchanej rozmowie
 • tworzy rzeczowniki złożone z podanych wyrazów
 • zapisuje nazwy przedmiotów i urządzeń, które znajdują się w mieszkaniu
 • uzupełnia luki w tekście podanymi rzeczownikami złożonymi

 

Uczeń:

 • określa główną myśl każdego z akapitów przeczytanego tekstu
 • wskazuje we fragmentach tekstu wyrazy i wyrażenia, które odnoszą się do poprzedniej lub następnej części tekstu
 • uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty
 • określa główną myśl tekstu
 • dopasowuje informacje do poszczególnych miejsc na podstawie przeczytanego tekstu
 • wypowiada się na temat udogodnień i wynalazków ułatwiających życie w domu
 • przewiduje treść nagrania na podstawie informacji zawartych w poleceniu i treści zadania
 • wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
 • uzupełnia tekst ankiety o brakujące informacje
 • wskazuje błędy w pytaniach do kwestionariusza i poprawia je
 • udziela odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie o zakwaterowaniu
 • opisuje miejsce, które pamięta z dzieciństwa
 • odgrywa dialog na podstawie zaproponowanego scenariusza
 • dopasowuje zdjęcia do opisów
 • opisuje przedmioty na zdjęciach, używając podanych zwrotów
 • prowadzi rozmowę o wynajęciu mieszkania, odgrywając jedną z przyjętych ról
 • wypowiada się na temat mieszkania w mieście
 • opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane

 

 

IV.

 

Życie rodzinne i towarzy –skie (4)

 

 

Uczeń:

 • dopasowuje czasowniki złożone do definicji
 • uzupełnia luki w tekście poprawną formą podanych czasowników złożonych
 • zna słownictwo związane z życiem rodzinnym i towarzyskim
 • dopasowuje wyrażenia do podanych czasowników
 • uzupełnia przykładową rozmowę odpowiednimi formami czasu przeszłego (past simple lub past continuous)
 • wskazuje, która informacja zawarta w poleceniu do zadania nie została przekazana w rozmowie
 • odgrywa dialog na podstawie zaproponowanego scenariusza
 • uzupełnia zdania poprawną formą podanych wyrażeń
 • odpowiada na pytania dotyczące ilustracji
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej odpowiedzi
 • dopasowuje do nagłówków zdania będące ich parafrazą
 • wyjaśnia znaczenie podanych nagłówków
 • dopasowuje czasowniki do podanych wyrażeń
 • uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami w odpowiedniej

Uczeń:

 • określa główną myśl tekstu
 • wskazuje w tekście fragmenty zawierające odpowiednie informacje
 • wybiera poprawną odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu
 • odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
 • przewiduje treść nagrania na podstawie informacji zawartych w poleceniu i treści zadania
 • zaznacza zdania, których treść jest zgodna z wysłuchanym tekstem
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
 • przewiduje treść nagrania na podstawie informacji zawartych w poleceniu i treści zadania
 • przewiduje argumenty, jakich mogą użyć wypowiadające się osoby
 • wskazuje w tekście określone informacje
 • dopasowuje informacje do poszczególnych osób na podstawie wysłuchanego tekstu
 • uzupełnia notatki o brakujące informacje na podstawie treści polecenia
 • uzupełnia list o brakujące informacje
 • pisze list prywatny w odpowiedzi na zaproszenie na Święta Wielkanocne
 • odgrywa dialog na podstawie zaproponowanego scenariusza
 • opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane
 • prowadzi rozmowę na temat prac wykonywanych w domu
 • prowadzi rozmowę na temat świąt i uroczystości rodzinnych
 • odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym
 • przygotowuje plan dłuższej wypowiedzi
 • robi notatki na podstawie wysłuchanego tekstu wypowiedzi
 • prezentuje dłuższą wypowiedź
 • wypowiada się na temat podziału obowiązków w rodzinie
 • wypowiada się na temat przyjaźni

V.

 

Praca (5)

 

Uczeń:

 • dopasowuje słowa i wyrażenia łączące poszczególne części tekstu do funkcji, jakie pełnią w tekście
 • uzupełnia zdania podanymi słowami i wyrażeniami
 • zna słownictwo związane z pracą
 • tworzy nazwy zawodów, stosując odpowiednie końcówki
 • uzupełnia wypowiedzi podanymi nazwami zawodów
 • uzupełnia luki w przykładowej odpowiedzi podanymi wyrażeniami
 • wskazuje błędy w użyciu form skróconych w przykładowej odpowiedzi i poprawia je
 • dzieli treść przykładowej odpowiedzi na akapity
 • uzupełnia luki w tekście podanymi wyrażeniami
 • uzupełnia notatki odpowiednimi wyrażeniami służącymi do opisu zdjęcia
 • tłumaczy fragmenty zdań na język angielski

Uczeń:

 • przewiduje treść nagrania na podstawie informacji zawartych w poleceniu i treści zadania
 • dopasowuje wypowiedzi do poszczególnych osób na podstawie wysłuchanego tekstu
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
 • uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty
 • pisze krótki tekst o pracy swoich marzeń
 • odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
 • pisze list formalny w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę
 • planuje treść rozprawki, podając argumenty i przykłady
 • pisze rozprawkę przedstawiającą powody, dla których warto pracować za granicą podczas wakacji
 • uzupełnia pytania pośrednie na podstawie przedstawionych sytuacji
 • odgrywa dialog na podstawie
 • odpowiada na pytania na podstawie fragmentu przykładowej odpowiedzi
 • opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane
 • prowadzi rozmowę o pracy podczas wakacji, odgrywając jedną z przyjętych ról

 

VI.

 

Podró -żowanie i turystyka (6)

 

Uczeń:

 • uzupełnia zdania, wybierając odpowiednie wyrażenie związane z podróżowaniem
 • znajduje w tekście słowa i wyrażenia odpowiadające podanym definicjom
 • zna słownictwo związane z podróżowaniem
 • uzupełnia luki w tekście poprawną forma podanych czasowników złożonych
 • wybiera odpowiednie wyrażenia potoczne w tekście pocztówki
 • wskazuje, które z informacji zawartych w poleceniu zostały przekazane
 • uzupełnia luki w tekście informacji o hotelu poprawną formą podanych wyrażeń
 • zapisuje wyrazy i wyrażenia przydatne do opisu zdjęcia
 • wypowiada się na temat różnych form wypoczynku wakacyjnego
 • uzupełnia definicje podanymi wyrażeniami
 • uzupełnia zdania brakującymi informacjami na podstawie danych przedstawiających wydatki
 • odpowiada na pytania na podstawie fragmentu przykładowej odpowiedzi

 

Uczeń:

 • określa główną myśl tekstu
 • wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
 • odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
 • przewiduje treść nagrania na podstawie informacji zawartych w poleceniu i treści zadania
 • wybiera poprawną odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
 • pisze pocztówkę z wakacji do swoich zagranicznych znajomych
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego dialogu
 • uzupełnia przykładową rozmowę odpowiednimi wyrażeniami
 • odgrywa dialog na podstawie zaproponowanego scenariusza
 • wypowiada się na temat różnych form wypoczynku wakacyjnego
 • opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane
 • wypowiada się na temat różnych form podróżowania
 • prowadzi rozmowę na temat wakacji
 • odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym

 

VII.

 

Żywienie

Zakupy Usługi (7)

 

Uczeń:

 • uzupełnia zdania, wykorzystując podane słowa i zachowując sens zdania wyjściowego
 • wybiera poprawne znaczenie wyrażeń na podstawie kontekstu
 • odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu
 • dopasowuje wyrażenia do podanych początków zdań z reklamacji
 • uzupełnia luki w tekście przykładowej odpowiedzi/listu o podane wyrażenia
 • uzupełnia luki we fragmencie przykładowej odpowiedzi podanymi wyrażeniami
 • zna słownictwo związane żywieniem, robieniem zakupów, usługami
 • dopasowuje czasowniki do podanych definicji
 • uzupełnia luki w tekście przepisu podanymi czasownikami
 • zapisuje wyrazy i wyrażenia przydatne do opisu zdjęcia

 

Uczeń:

 • określa główną myśl tekstu
 • wybiera poprawną odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu
 • odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
 • zaznacza zdania, których treść jest zgodna z wysłuchanym tekstem
 • pisze list formalny (reklamację)
 • planuje treść rozprawki
 • pisze rozprawkę na temat zalet i wad robienia zakupów w hipemarketach
 • uzupełnia przykładową rozmowę o brakujące informacje
 • odgrywa dialog na podstawie zaproponowanego scenariusza
 • opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane

 

 

VIII.

 

Człowiek (8)

 

Uczeń:

 • dopasowuje nazwy kategorii do podanych grup wyrazowych
 • uzupełnia luki w tekście podanymi wyrażeniami opisującymi wygląd zewnętrzny
 • dobiera wyrażenia o podobnym znaczeniu do wyrażeń
 • zna słownictwo związane z wyglądem i charakterem człowieka
 • wskazuje, które z informacji zawartych w poleceniu zostały przekazane w przykładowej wiadomości
 • dopasowuje wyrażenia potoczne z przykładowej wiadomości do podanych znaczeń
 • odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanych dialogów
 • odpowiada na pytania zawarte w teście dotyczącym osobowości
 • dopasowuje przymiotniki do opisów zachowań człowieka
 • uzupełnia zdania opisujące

Uczeń:

 • przewiduje treść nagrania na podstawie informacji zawartych w poleceniu i treści zadania
 • dobiera wyrażenia o podobnym znaczeniu do wyrażeń wyjściowych
 • dopasowuje nagłówki do informacji na podstawie wysłuchanego tekstu
 • prowadzi rozmowę na temat sytuacji stresujących i radzeniem sobie z nimi
 • określa główną myśl tekstu na podstawie analizy tytułu artykułu
 • wskazuje, czy treść zdań jest zgodna z fragmentami tekstu
 • wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
 • odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
 • pisze wiadomość do współlokatora lub współlokatorki
 • odgrywa dialogi na podstawie zaproponowanego scenariusza
 • opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane
 • odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym
 • odpowiada na pytania na
 • przygotowuje plan dłuższej wypowiedzi
 • prezentuje dłuższą wypowiedź

 

XI.

 

Sport

Kultura (9)

 

Uczeń:

 • uzupełnia zdania, wybierając odpowiednie wyrażenie związane ze sportem
 • zna słownictwo związane ze sportem i kulturą
 • wpisuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii tematycznych związanych ze sztuką
 • dopasowuje rzeczowniki do podanych czasowników
 • uzupełnia pytania quizu podanymi wyrażeniami związanymi ze sztuką
 • wskazuje na ilustracji zdania służące do wyrażenia braku pewności

 

 

Uczeń:

 • określa główną myśl każdego z akapitów przeczytanego tekstu
 • uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty
 • planuje czas przeznaczony na wykonanie zadań egzaminacyjnych w II arkuszu
 • wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu
 • wybiera poprawną odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu
 • planuje treść recenzji książki
 • wskazuje, który z podanych planów recenzji jest poprawny, podając powody
 • pisze recenzję filmu będącego adaptacją książki
 • uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami
 • uzupełnia dialogi na podstawie poleceń, stosując odpowiednie środki językowe
 • odgrywa dialogi na podstawie zaproponowanego scenariusza
 • wypowiada się na temat uprawiania sportu
 • opisuje ilustrację i odpowiada na pytania z nią związane

X.

 

Nauka i technika (10)

 

Uczeń:

 • dopasowuje wyrazy i wyrażenia do podanych urządzeń
 • dopasowuje czasowniki do polskich odpowiedników
 • uzupełnia zdania poprawną forma podanych wyrażeń związanych z technologią
 • zna słownictwo związane z nauką i techniką
 • planuje czas przeznaczony na wykonanie zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu
 • wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu
 • dopasowuje tytuły do poszczególnych książek na podstawie wysłuchanego tekstu
 • dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego
 • uzupełnia treść ogłoszeń o podane wyrażenia
 • znajduje i skreśla zbędne informacje w przykładowej odpowiedzi
 • pisze ogłoszenie informujące o znalezionym telefonie komórkowym uzupełnia zdania, wybierając odpowiednie wyrażenie związane z nauką
 • dopasowuje wyrażenia do podanych czasowników związanych z nauką
 • uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie

 

Uczeń:

 • planuje czas przeznaczony na wykonanie i sprawdzenie zadań sprawdzających rozumienie tekstu czytanego
 • uzupełnia luki w pytaniach odpowiednimi wyrażeniami
 • wybiera poprawną odpowiedź na podstawie przeczytanego tekstu
 • dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego
 • dopasowuje informacje do poszczególnych przedmiotów na podstawie wysłuchanego tekstu
 • dokonuje samooceny wykonanego zadania
 • pisze ogłoszenie informujące o znalezionym telefonie komórkowym
 • odgrywa dialogi na podstawie zaproponowanego scenariusza
 • opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane
 • odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym

 

 

XI.

 

Świat

przyrody (11)

 

Uczeń:

 • dopasowuje wyrażenia do podanych definicji
 • uzupełnia zdania podanymi wyrażeniami związanymi z ochroną środowiska
 • zna słownictwo związane ze światem przyrody
 • wybiera w zdaniach odpowiedni wyraz
 • uzupełnia luki w tekście podanymi wyrazami związanymi z pogodą

 

Uczeń:

 • prowadzi rozmowę na temat zwierząt domowych, odgrywając jedną z przyjętych ról
 • pisze ogłoszenie o znalezionym psie lub kocie
 • odgrywa dialogi na podstawie zaproponowanego scenariusza

XII.

 

Państwo i społe –

czeństwo (12)

 

Uczeń:

 • pisze wiadomość o tym, że był światkiem przestępstwa
 • pisze list do znajomych o kursie samoobrony
 • dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego
 • zna słownictwo związane z zagadnieniami państwa i społeczeństwa

Uczeń:

 • uzupełnia luki w tekście, dobierając odpowiednie fragmenty
 • dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego
 • odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu
 • odgrywa dialogi na podstawie zaproponowanego scenariusza
 • opisuje ilustracje i odpowiada na pytania z nią związane
 • dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego
 • odpowiada na pytania wiążące się z materiałem stymulującym
 • prezentuje dłuższą wypowiedź
 • dokonuje samooceny wykonanego zadania egzaminacyjnego

 

 

 

 

 

Język niemiecki - Jacek Kin - 3d

1. Przedmiot:

Język niemiecki

 

2. Nauczyciel:

Jacek Kin

 

3. Klasa(y), grupa(y):

3 d, grupy 1, 2

 

4. Program bazowy:

DKOS-4015-186/02

 

5. Autor(zy):

Urszula Boszulak, Ewa Ciemnicka

 

6. Wydawnictwo:

Hueber

 

7. Podręcznik:

Themen neu III

 

 

8. Plan wynikowy:

 

Dział

Wiadomości

Umiejętności

III.

Słownictwo związane z konsumpcją, kupowaniem, odwiedzaniem sklepów.

Umiejętność kupowania, negocjowania ceny.

IV.

Zagadnienia leksykalne związane z posługiwaniem się językiem obcym.

 

V.

Słownictwo związane z obrzędami i świętami.

Opisywanie poszczególnych świąt w roku, różnice pomiędzy Polską, a niemieckim obszarem językowym

VI.

Materiał leksykalny dotyczący najważniejszych wydarzeń z historii najnowszej RFN.

Umiejętność prezentacji historii najnowszej RFN.

 

Powyższy plan wzbogacany będzie zajęciami poświęconymi rozwiązywaniu arkuszy maturalnych oraz ćwiczeniem poznanych struktur i zagadnień w kontekście ustnego egzaminu maturalnego. Przewiduje się również pracę z materiałami utrwalającymi poznane zagadnienia leksykalne.

 

Historia - Rafał Słomiński - podstawowy - 3

1. Przedmiot:

historia – poziom podstawowy

2. Nauczyciel:

Rafał Słomiński

3. Klasa

3d

4. Program bazowy (nr):

DKOS-5002-68/07

5. Autor(zy):

J. Czubaty, D. Stola

6. Wydawnictwo:

Wydawnictwo Szkolne PWN

7. Podręcznik:

Historia. Zakres podstawowy. Podręcznik klasa II

8          Przewidywane osiągnięcia uczniów i planowane treści nauczania

EPOKA:

WIEK XIX - POLSKA, EUROPA, ŚWIAT

Osiągnięcia:

uczeń zna i rozumie

uczeń potrafi

-          mechanizmy przemian związanych z unowocześnianiem się społeczeństw i gospodarki po Wielkiej Rewolucji Francuskiej, czasach napoleońskich i pierwszym etapie rewolucji prze­mysłowej,

-          procesy państwowotwórcze w Europie i na innych kontynentach,

-          polskie zrywy narodowowyzwoleńcze i ich skutki,

-          przyczyny i skutki zmian na mapie świata,

-          zróżnicowanie kulturowe świata,

-          politykę kolonialną mocarstw zachodnich,

-          odmienność rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego Europy i Ameryki Północnej oraz państw afrykańskich, azjatyckich i Ameryki Południowej,

-          osiągnięcia nauki i techniki na przełomie wieków,

-          zmiany w kulturze i w życiu codziennym, początki społeczeństwa masowego.

-          wskazać przyczyny rozwoju świadomości narodowej i politycznej różnych narodów,

-          dostrzegać w przeszłości źródło współczesnych ideologii i partii politycznych,

-          wyjaśniać rolę wynalazków w rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym,

-          wskazać przyczyny i skutki przemian społecznych na przełomie XIX i XX wieku,

-          analizować teksty źródłowe dotyczące epoki,

-          selekcjonować informacje z różnych źródeł,

-          posługiwać się pojęciami niezbędnymi do zrozumienia procesów politycznych, społecz­nych i gospodarczych zachodzących w XIX wieku,

-          brać udział w dyskusjach, dobierając odpowiednio argumenty dla uzasadnienia swego stanowiska.

 

L.p.

Tematyka

Zagadnienia

1

Europa i świat 1870-1914

Druga rewolucja przemysłowa - eksplozja demograficzna i wzrost gospodarczy. Przemiany na wsi i rozwój miast. Gospodarka światowa - monopole i kartele. Nauka przełomu wieków: nowe wynalazki w medycynie, naukach matematyczno-przyrodni­czych. Rozwój techniki i wynalazki ułatwiające życie codzienne. Sztuka przełomu XIX i XX wieku. Kształtowanie się nowoczesnych społeczeństw. Nowoczesne ruchy polityczne w Europie: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm marksistow­ski, anarchizm, nacjonalizm, szowinizm i rasizm. Doktryna społeczna Kościoła. Podział kolonialny świata XIX/XX wieku. Spory między państwami o kolonie. Powstanie trójprzymierza i trójporozumienia. Świat zmierza ku wojnie

2

Ziemie polskie w końcu XIX i na początku XX wieku. Wielka przemiana w podzielonym kraju

Przemiany społeczne i gospodarcze na ziemiach polskich na przełomie wieków XIX i XX. Emigracja zarobkowa - wyjazdy za chlebem. Nowoczesne ruchy polityczne na ziemiach pol­skich. Powstanie partii politycznych. Ruch narodowy - Liga Polska i Liga Narodowa. Ruch socjalistyczny - Wielki Proletariat, PPS, SDKPiL. Ruch ludowy - SL i PSL. Kultura polska przełomu XIX i XX wieku. Pozytywizm i Młoda Polska. Dla pokrzepienia serc - literatura i malarstwo patriotyczne

3

Sytuacja polityczna i położenie Polaków pod zaborami

 

Polacy pod zaborem rosyjskim. Rewolucja 1905 r. i jej następstwa. Polacy wobec rewolucji 1905 r.

Zabór austriacki - polityka lojalizmu i trójlojalizmu.

Zabór pruski - polityka germanizacyjna Bismarcka. Strajk dzieci polskich we Wrześni. Po­lacy wobec zagrożenia wojną. Orientacja proniemiecka, prorosyjska i prorewolucyjna.


EPOKA:

DZIEJE NAJNOWSZE - WIEK XX

Osiągnięcia:

uczeń zna i rozumie

uczeń potrafi

-          przyczyny i skutki konfliktów międzynarodowych i wojen światowych,

-          etapy odrodzenia państwa polskiego po I wojnie światowej, bilans II RP,

-          rozwój państw totalitarnych i demokratycznych oraz ich rywalizację,

-          zmiany polityczne i terytorialne wynikające z decyzji podejmowanych przez Wielką Trójkę,

-          podłoże i skutki zimnej wojny,

-          procesy dekolonizacyjne w XX wieku,

-          dzieje PRL: wydarzenia polityczne, przemiany społeczno-gospodarcze i kulturalne, po­wstanie opozycji demokratycznej, rolę Kościoła,

-          problemy związane z nierównomiernym rozwojem gospodarczym Europy i świata,

-          przemiany demograficzne i społeczne w Polsce i na świecie,

-          dorobek kultury polskiej i europejskiej, osiągnięcia nauki i techniki, przemiany obyczajowe,

-          -              procesy integracyjne we współczesnym świecie.

-          porównać zakres przemian społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych
w związku z rewolucją przemysłową w XIX wieku i rewolucją informatyczną w XX
wieku,

-          analizować i interpretować różnorodne źródła informacji dotyczące epoki,

-          posługiwać się mapami, diagramami, rocznikami statystycznymi itp., pozwalającymi zrozumieć ówczesne przemiany,

-          sporządzać zestawienia chronologiczne, synchroniczne i statystyczne oraz interpretować zawarte w nich dane,

-          prawidłowo posługiwać się pojęciami historycznymi odnoszącymi się do epoki,

-          korzystać z zasobów bibliotek i z nowoczesnych źródeł informacji,

-          uczestniczyć w debatach, także na szerszym forum, polemizować i bronić swego stanowi­ska, kompetentnie je uzasadniając.

L.p.

Tematyka

Zagadnienia

1

Wielka Wojna zaczyna wiek XX

 

Przyczyny pośrednie i bezpośrednie wybuchu I wojny światowej. Fronty wojny i przebieg

działań wojennych. Wojna światowa i totalna. Przełomowy rok 1917 - przystąpienie USA do

wojny. Rewolucje w Rosji. Zakończenie wojny w 1918 r. Sprawa polska w czasie pierwszej

wojny światowej.

2

Bilans I wojny światowej i jej charakter

Konferencja pokojowa w Paryżu i pokój wersalski.

3

Odbudowa niepodległej Polski

 

Odzyskanie niepodległości przez Polskę. Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodleg­łości. Polska w nowej rzeczywistości. Ustrój nowej Polski - mała konstytucja. Kształtowanie się granic Polski. Wojna polsko-bolszewicka. Ostateczne ukształtowanie się granic państwa.

4

Świat międzywojenny

Sytuacja w państwach europejskich po zakończeniu wojny. Powstanie ustrojów totalitarnych w Europie (faszystowskie Wiochy, nazistowskie Niemcy, bolszewicka Rosja i powstanie ZSRR). Demokracje europejskie. Walka o nowy podział kolonialny świata. Gospodarka w dwudziestoleciu międzywojennym. Wielki kryzys gospodarczy na świecie, w Europie i w Polsce. Wpływ kryzysu na gospodarkę światową. Kultura międzywojnia. Literatura i sztuka. Kino. Sport. Przemiany w życiu codziennym. Japonia i Chiny w okresie międzywojennym. Walka o wpływy w Azji

5

II Rzeczpospolita

 

Trudności przy odbudowie kraju. Scalenie ziem polskich. Społeczeństwo - Polska krajem wielonarodowościowym. Zmiany w strukturze społecznej i demograficznej ludności pol­skiej. Gospodarka państwa polskiego.

Kształtowanie się ustroju II RP - konstytucja marcowa, ustrojowe konsekwencje przewrotu majowego, konstytucja kwietniowa. Sanacja. Polityka zagraniczna Polski. Polska i III Rze­sza - ku wojnie. Bilans II RP.

6

II wojna światowa. Pierwszy etap (1939-1943)

 

Wybuch wojny. Kampania wrześniowa. Wojna na zachodzie Europy. Walki na morzu. Gre­cja i Jugosławia. Działania wojenne w Afryce. Rok 1941 - przełom w wojnie. Napaść Nie­miec na ZSRR (plan Barbarossa) oraz przystąpienie USA do wojny - Pearl Harbour. Europa w rękach Hitlera. Podsumowanie I etapu wojny.

7

Polska w latach II wojny światowej

 

Polacy pod okupacją niemiecką i radziecką. Generalne Gubernatorstwo. Zycie codzienne w okupowanej Polsce. Holokaust. Polskie państwo podziemne. Sprawa polska w czasie II wojny.

8

Zmiany na frontach. Drugi etap wojny (1944-1945)

Kształtowanie się koalicji antyhitlerowskiej w Europie i na świecie. Wielka Trójka. Konfe­rencje dotyczące powojennego urządzenia Europy i świata. Drugi front i całkowita kapitulacja Niemiec. Kapitulacja Japonii.

9

Świat podzielony

Rozpad koalicji. Żelazna kurtyna i podział Europy. Europa Wschodnia i Środkowa pod wpływem ZSRR. XX Zjazd KPZR i odwilż oraz odprężenie w bloku wschodnim. Odcięcie się od polityki stalinizmu - rok 1956.

10

Polska pod rządami partii komunistycznej

Porządek pojałtański w Polsce. Przesunięcie granic na zachód, kosztem wschodu. Polska krajem jednonarodowym. PKWN i początek sowietyzacji Polski. Powstanie Polski Ludowej. Reforma rolna i nacjonalizacja przemysłu. Gospodarka kraju - plany trzyletni i sześciolet­ni. Walka z kułactwem i bitwa o handel. Powstanie PZPR.

11

Renesans Zachodu

 

Demokracje zachodnie. Rozwój gospodarczy państw zachodnich. Początki integracji euro­pejskiej. Zmiany w kulturze i obyczajowości zachodniej. Wzrost pozycji kobiet w państwach zachodnich. Młodzież i jej zachowania. Nowe prądy w muzyce, filmie i sztuce. Rola mediów i ich siw kształtowaniu polityki państw.

12

Polska realnego socjalizmu

Nadzieje na destalinizację kraju. Władysław Gomułka dochodzi do władzy. Reformy paź­dziernika - odwilż popaździernikowa. Koniec reform. Polska w czasach Gomułki. Siermiężność życia codziennego. Rok 1968 - początek końca epoki Gomułki w Polsce.

13

Trzeci Świat - dwie trzecie świata

Państwa komunistyczne w Azji: rewolucja w Chinach. Wojny w Korei i Wietnamie. Indie i Pakistan.

Bliski Wschód - początek konfliktów. Powstanie państwa Izrael. Dekolonizacja Afryki. Ameryka Łacińska.

Wpływy komunizmu w Afryce i Ameryce Łacińskiej. Kuba.

14

Druga młodość PRL                              

 

Kryzys gospodarczy i społeczny - grudzień 1970. Dekada Gierka 1970-1980. Polska w pętli kre­dytów. Hasło budowy „drugiej Polski”. Propaganda sukcesu w Polsce. Kryzysy gospodarcze. Powstanie „Solidarności” i jej rewolucja. Upadek ekipy Gierka.

15

Światowa współzależność i konflikt w latach 70. i 80.

Kryzys gospodarczy lat 70. i 80. XX wieku, wywołany kryzysem paliwowym. Skok gospodar­czy Azji. Azjatyckie „tygrysy”. Koniec wyścigu zbrojeń i odprężenie na świecie. Przełom 1989 roku - przemiany ustrojowe w Europie Środkowo-Wschodniej.

16

Zbyt długi koniec PRL

Wprowadzenie stanu wojennego. Ostatnie lata reżimu Wojciecha Jaruzelskiego. Opozycja w kraju przeciw reżimowi. Okrągły Stół. Zmiany ustrojowe po 1990 r.

17

Nowa mapa Europy, nowy porządek świata, nowa Polska

 

Świat po 1989 r. Nowe państwa w Europie. Rozwój Azji. Reżim północnokoreański. Zapaść Afryki. Stany Zjednoczone jedynym supermocarstwem. Nowe szanse i zagrożenia globalne. Terroryzm i zamachy terrorystyczne.

Polska - III RP Zmiany systemowe i gospodarcze w Polsce od początku lat 90. XX w. Unia Europejska i NATO - poszerzenie o nowych członków. Polska w polityce NATO i UE.

Wiedza o społeczeństwie - Rafał Słomiński - 3

program nauczania

Matematyka - Marzena Witt - rozszerzony - 3

1. Przedmiot:

Matematyka

 

2. Nauczyciel:

Marzena Witt

 

3. Poziom:

rozszerzony

 

4. Program bazowy:

Program nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego : DKOS-5002-79/07

5. Autorzy

podręcznika:

Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska

6. Wydawnictwo:

Nowa Era

 

7. Podręcznik:

Matematyka,  podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Klasa 3

 

 

8. Plan wynikowy

 

Dział

Wiadomości

Umiejętności

I.  Stereometria

Uczeń :

- zna definicje graniastosłupa, graniastosłupa prostego, prawidłowego,

- zna definicje ostrosłupa, ostrosłupa prawidłowego,

- rozpoznaje wielościany foremne,

- zna określenia brył obrotowych,

- zna wzory niezbędne do obliczania pól powierzchni i objętości omawianych brył,

- zna twierdzenie o trzech prostych prostopadłych,

- zna pojęcia: kąt dwuścienny, kąt między prostą a płaszczyzną, wysokość ostrosłupa, graniastosłupa, stożka, walca, tworząca stożka,

Uczeń:

- rozpoznaje graniastosłupy proste, prawidłowe, ostrosłupy prawidłowe,

- oblicza pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupów i ostrosłupów,

- oblicza objętość ostrosłupa ściętego,

- rysuje siatki graniastosłupów, ostrosłupów i wielościanów foremnych,

- wskazuje odpowiednie kąty w graniastosłupach i ostrosłupach,

- rozwiązuje zadania z przekrojami płaskimi graniastosłupów i ostrosłupów,

- oblicza pole powierzchni i objętość brył obrotowych,

- wykonuje siatki brył obrotowych,

- rozwiązuje różnorodne zadania ze stereometrii wykorzystując wiedzę z trygonometrii i planimetrii,

- rozwiązuje zadania dotyczące brył podobnych, brył wpisanych i opisanych na kuli,

II. Rachunek prawdopodobieństwa

Uczeń:

- rozróżnia permutacje, kombinacje, wariacje z powtórzeniami i bez powtórzeń,

- zna definicję i podstawowe własności prawdopodobieństwa,

- zna pojęcia: zdarzenie losowe, doświadczenie losowe, zbiór zdarzeń elementarnych, prawdopodobieństwo klasyczne,

- zna określenia: zdarzenia niezależnych, prawdopodobieństwo warunkowe i całkowite

Uczeń:

- oblicza i przekształca wyrażenia z silnią i symbolem Newtona,

- wyznacza permutacje, kombinacje, wariacje zbiorów i ich liczbę,

- rozwiązuje różnorodne zadania wykorzystując powyższe pojęcia,

- podaje przykłady zdarzeń losowych, wypisuje zdarzenia elementarne sprzyjające danemu zdarzeniu,

- umie udowodnić proste własności prawdopodobieństwa,

- rozwiązuje zadania z zastosowaniem klasycznej definicji prawdopodobieństwa,

- stosuje własności prawdopodobieństwa w zadaniach,

- rozwiązuje zadania dotyczące doświadczeń wieloetapowych,

- rozwiązuje zadania dotyczące zdarzeń niezależnych, prawdopodobieństwa warunkowego i całkowitego

III. Statystyka

Uczeń:

- zna określenia pojęć:

średnia arytmetyczne, średnia ważona, mediana, dominanta, wariancja, odchylenie standardowe,

Uczeń:

- odczytuje dane statystyczne z tabel, diagramów, wykresów,

- przedstawia dane  w postaci tabel, diagramów, wykresów,

- przeprowadza analizę ilościową przedstawianych danych,

- oblicza średnią arytmetyczną, średnią ważoną, medianę, dominantę, wariancję, odchylenie standardowe

IV. Powtórzenie wiadomości

 

 

 

 

 

Zgodnie z ustaleniami dla klasy I, II i III

Fizyka - Stefania Szewczyk - podstawowy - 3

1. Przedmiot:

Fizyka i astronomia

 

2. Nauczyciel:

Stefania Szewczyk

 

3. Klasa:

III podstawowy

 

4. Program bazowy:

Program nauczania FIZYKI I ASTRONOMII zakres podstawowy liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum

5. Autorka:

Anna Kaczorowska

 

6. Wydawnictwo:

Żak

 

7. Podręcznik:

FIZYKA I ASTRONOMIA część 2   zakres podstawowy liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum

 

 

8. Plan wynikowy     (pogram rozszerzony – czcionka pogrubiona):

 

Dział

Wiadomości

Umiejętności

III. Podstawy fizyki kwantowej

 

 

Uczeń zna i rozumie:

podział fal elektromagnetycznych i zastosowania;

zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne; praca wyjścia; napięcie hamowania;

działanie fotokomórki;

wyjaśniać, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy światła;

postulaty budowy atomu wodoru Bohra;

widmo emisyjne i absorpcyjne;

dualizm korpuskularno-falowy materii;

zasada nieoznaczoności Heisenberga;

determinizm i indeterminizm naukowy;

Uczeń potrafi:

 • opisywać zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i wyjaśniać je zgodnie z założeniami kwantowego modelu światła;
 • wyjaśnić i zastosować do rozwiązywania zadań i problemów pojęcia : praca wyjścia oraz napięcie hamowania;
 • wyjaśniać zasadę działania i zastosowania fotokomórki oraz rozwiązywać zadania dotyczące tego przyrządu;
 • wyjaśniać, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy światła;
 • podawać podstawowe założenia modelu atomu wodoru wg Bohra;
 • obliczać częstotliwość i długość fali emitowanej przez atom wodoru przy przeskokach elektronu pomiędzy orbitami dozwolonymi;
 • wyjaśniać mechanizm powstawania widma emisyjnego i absorpcyjnego oraz przedstawiać zastosowania analizy widmowej;
 • wyjaśniać zasadę działania lasera i wymieniać jego zastosowania;
 • sformułować hipotezę de Broglie’a, zinterpretować zależność między   długością fali materii a pędem cząstki, której ona odpowiada;
 • opisać dowody eksperymentalne istnienia fal materii i ich zastosowanie;
 • określać, kiedy pomiar wpływa na stan obiektu;
 • określać przyczyny powstawania niepewności pomiarowych;
 • zinterpretować zasadę nieoznaczoności Heisenberga;
 • opisywać zakres stosowalności praw fizyki na przykładzie mechaniki klasycznej   i kwantowej teorii światła;
 • podać przykłady na deterministyczny opis przyrody;
 • uzasadniać indeterminizm fizyki kwantowej;
 • opisać, na czym polega metoda: indukcyjna, hipotetyczno-dedukcyjna, statystyczna w badaniach naukowych;

II. Elementy fizyki jądrowej

 

 

własności jąder atomowych;

równoważność masy i energii;

niedobór masy; energia wiązania;

promieniowanie jądrowe α β i g;

synteza jądrowa;

reakcje rozszczepienia jąder atomowych;

prawo zaniku promieniotwórczego;

pojęcia: reakcja łańcuchowa, masa krytyczna, reakcja kontrolowana;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • wskazywać zależność E = mc2 jako równoważność masy i energii;
 • określać, na podstawie liczby masowej i liczby porządkowej, skład jąder atomowych i izotopów atomów;
 • posługiwać się pojęciami jądrowego niedoboru masy i energii wiązania oraz   obliczać te wielkości dla konkretnych jąder atomowych;
 • wymieniać własności promieniowania jądrowego (jądrowego α β i g) i przedstawiać związane z nimi zagrożenia;
 • opisać jakościowo rozpady promieniotwórcze;
 • opisać jakościowo reakcje syntezy termojądrowej;
 • analizować reakcję rozszczepienia jąder uranu i reakcję łańcuchową;
 • wymieniać zastosowania promieniowania jądrowego;
 • zastosować zasadę zachowania ładunku i liczby nukleonów do zapisów reakcji jądrowych i przemian jądrowych;
 • obliczać na prostych przykładach energię wydzieloną podczas reakcji jądrowych;
 • zastosować prawo rozpadu, z uwzględnieniem czasu połowicznego zaniku, do analizy przemian jądrowych;
 • rozwiązywać proste zadania dotyczące energetyki jądrowej.

 

III. Astronomia

 

 

struktura Wszechświata;

struktura Słońca;

mechanizm wytwarzania energii wewnątrz gwiazd;

etapy ewolucji gwiazd;

teoria wielkiego wybuchu;

 

diagram H-R

 

 

 

 • opisywać strukturę Wszechświata, porównując rozmiary obiektów i odległości między nimi;
 • opisać mechanizm wytwarzania energii w Słońcu i gwiazdach;
 • wykorzystać do opisu struktury gwiazd zjawisko konwekcji oraz promienistego transportu energii;
 • analizować, korzystając z diagramu H-R, etapy ewolucji gwiazd i określać aktualną fazę ewolucji Słońca, interpretować położenie gwiazdy na diagramie jako etap ewolucji;
 • opisywać teorię Wielkiego Wybuchu;

Biologia - Wiesława Sabisz - podstawowy - 3

1. Przedmiot:

Biologia

2. Nauczyciel:

Wiesława Sabisz

3. Poziom:

Podstawowy – klasa III

4. Program bazowy (nr):

DKOS – 4015 – 33/02

5. Autor(zy):

J. Balerstet, E.Bartnik, E.Holak, W.Lewiński, M. Łaszczyca, K. Sabath, G. Skirmuntt

6. Wydawnictwo:

Operon

7. Podręcznik(i):

Biologia 2 – zakres podstawowy

 

8. Program nauczania: (plan wynikowy)

 

Dział

Proponowane jednostki tematyczne

Wiadomości

Umiejętności

Uczeń potrafi:

Uczeń potrafi:

Elementy genetyki

Kwas deoksyrybonukleinowy nośnikiem informacji genetycznej

-          określić budowę DNA

 

-          wyjaśnić dlaczego DNA jest podstawowym nośnikiem informacji genetycznej

 

Budowa i replikacja DNA

-          wymienić etapy replikacji

-          określić rodzaje DNA

-          zlokalizować DNA u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

-          przedstawić znaczenie procesu replikacji

 

Gen – podstawowa jednostka dziedziczenia

-          przedstawić historyczne i współczesne definicje genu

 

-          scharakteryzować geny prokariontów i eukariontów

 

Podstawowe zasady dziedziczenia

-          przedstawić I i II prawo Mendla oraz prawo Morgana

 

-          rozwiązywać zadania z zakresu genetyki na podstawie poznanych praw

 

Kod genetyczny i jego cechy

-          scharakteryzować kod genetyczny

-          wymienić i opisać cechy kodu genetycznego

-          wyjaśnić budowę RNA

 

-          korzystać z tabeli kodu genetycznego

-          przedstawić funkcje biologiczne RNA

 

Realizowanie informacji genetycznej – synteza białka

-          wymienić sposoby aktywacji genów

-          opisać w punktach przebieg transkrypcji i translacji

 

-          przedstawić role rybosomów w biosyntezie białka

-          przedstawić znaczenie biologiczne procesów transkrypcji i translacji

 

Poznawanie genomu człowieka

-          zdefiniować genom

-          przedstawić budowę chromosomu

 

-          określić techniki badania genomów

-          odczytywać genotypy i kariotypy człowieka

 

Mutacje i czynniki mutagenne

-          zdefiniować mutację

-          wymienić przyczyny mutacji

 

-          określić skutki mutacji

-          wyjaśnić znaczenie mutacji w procesie ewolucji organizmów

 

Choroby dziedziczne człowieka

-          wymienić choroby wywołane zmianami DNA w autosomach i heterochromosomach

 

-          scharakteryzować choroby wywołane mutacjami

 

Podstawowe metody i techniki inżynierii genetycznej

-          przedstawić definicję inżynierii genetycznej

 

-          wyjaśnić funkcje enzymów restrykcyjnych

-          wyjaśnić rolę plazmidów i wirusów jako wektorów

 

Wykorzystanie inżynierii genetycznej w praktyce

-          wymienić praktyczne zastosowanie inżynierii genetycznej w różnych dziedzinach życia

 

-          scharakteryzować zastosowanie inżynierii genetycznej

 

Znaczenie genetyki dla zdrowia i życia człowieka

-          wymienić bezpośrednie znaczenie genetyki dla człowieka w przemyśle spożywczym, medycynie, sądownictwie

-          scharakteryzować bezpośrednie znaczenie genetyki dla człowieka w przemyśle spożywczym, medycynie, sądownictwie

 

 

Ewolucyjne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną

Rodzaje i źródła zmienności w przyrodzie

-          przedstawić podział zmienności

-          wymienić główne typy specjacji

 

-          scharakteryzować zmienność fenotypowa i genetyczną

 

Znaczenie teorii ewolucji Darwina – dowody ewolucji

-          wymienić bezpośrednie i pośrednie dowody ewolucji

 

-          przedstawić założenia teorii ewolucji

 

Rodowód człowieka

-          wymienić główne etapy antropogenezy

 

-          umieć odczytywać drzewo rodowe hominidów

 

 

Współczesne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną

Ekologia jako nauka – podstawowe pojęcia i koncepcje ekologiczne

-          przedstawić definicję ekologii

 

-          wykazać praktyczne zastosowanie badań ekologicznych

 

Podstawowe cechy populacji biologicznej

-          scharakteryzować populację biologiczną

 

-          określić cechy grupowe populacji

 

Oddziaływania międzypopulacyjne w biocenozie

-          wymienić typy interakcji między populacjami

 

-          scharakteryzować i podać przykład różnych typów interakcji pomiędzy populacjami

 

Struktura przestrzenna i troficzna biocenoz

-          definiować pojęcie biocenozy

 

-          przedstawić zależności pokarmowe pomiędzy różnymi gatunkami

 

Przemiana materii i energii w ekosystemach

-          wymienić stadia sukcesji

 

-          scharakteryzować produktywność ekosystemów

 

Obieg pierwiastków i związków w biosferze

-          wymienić w punktach cykl biochemiczny węgla

 

-          wyjaśnić efekt cieplarniany

 

Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

-          wymienić zasoby naturalne

 

-          klasyfikować zasoby naturalne

 

Formy ochrony przyrody w Polsce

-          wymienić formy ochrony przyrody w Polsce

 

-          charakteryzować formy ochrony przyrody w Polsce

 

 

Geografia - Lucyna Kowalke - rozszerzony - 3

1. Przedmiot:

geografia

2. Nauczyciel:

Lucyna Kowalke

3. Klasa(y), grupa(y):

III rozszerzony

4. Program bazowy:

Program nauczania geografii ,,Interakcja – przyroda-człowiek – gospodarka.. dla LO, zakres rozszerzony, nr DKOS-4015-78/02 SOP, Toruń 2002

5. Autor(zy):

Wiesława Kowalik, Teresa Krynicka Tarnacka

6. Wydawnictwo:

Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

7. Podręcznik:

Geografia Polski dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych

 

8. Plan wynikowy (pogram rozszerzony – czcionka pogrubiona):

 

Dział

Proponowane jednostki tematyczne

Wiadomości

Umiejętności

I Potencjał przyrodniczy Polski

 

Zna konsekwencje położenia Polski na Ziemi i w Europie, podział administracyjny, cechy terytorium Polski, budowa geologiczna Polski –w tym główne jednostki geologiczno-strukturalne, cechy ukształtowania Polski, cechy klimatu Polski, wody lądowe, charakterystyka środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego, typy genetyczne gleb przydatność rolnicza gleb, typy lasów , endemity, relikty,  ,podział Polski na regiony geograficzne,

Wykorzystanie danych statystycznych, diagramów, tabel, map fizycznych i tematycznych-geologicznych, klimatycznych, glebowych,  do analizy, wnioskowania, porównywania, wyciągania wniosków, interpretacji, rozwiązywania problemów ,tworzenie schematów przyczynowo-skutkowych, analiza profili geologicznych,

Potencjał społeczny i kulturowy Polski

 

Zmiany liczby ludności Polski, struktura ludności Polski, procesy osadnicze i urbanizacyjne Polski, funkcje miast, zespoły miejskie,   rozmieszczenie i gęstość zaludnienia , warunki bytu i ich regionalne zróżnicowanie, demokratyczny system zarządzania państwem-podstawy z geografii elektoralnej, potencjał kulturowy Polski,  mniejszości narodowe,

Oblicza gęstość ludności, przyrost naturalny, rzeczywisty, saldo migracji, wskazuje na wykresie wyże i niże demograficzne, porównuje różne wielkości na tle województw, podaje przyczyny różnic, analizuje piramidę wieku i płci, ludności Polski, porównuje strukturę zatrudnienia Polski z KWR i KSR, wskazuje na mapie Polski największe miasta i aglomeracje,

III Potencjał gospodarczy Polski

Na tle innych krajów Europy i świata

 

Formy użytkowania powierzchni ziemi i ich racjonalne wykorzystanie, zasoby naturalne Polski, gospodarka narodowa-sektory gospodarki, ich udział w wytwarzaniu, produktu krajowego brutto, porównanie z innymi krajami Europy i świata,

Wykorzystuje różne źródła informacji-diagramy, dane statystyczne, w celu porównywania analizowania, wnioskowania, opisywania,

IV Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze regionów Polski, znaczenie euroregionów, rozwój społeczno-gospodarczy na przełomie XX i XXI wieku, przeobrażenie i ochrona środowiska geograficznego Polski

 

Zna istniejące na granicy Polski euroregiony, ich obszary współpracy, zmiany w gospodarce narodowej, perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w XXI wieku, międzynarodowa współpraca Polski-polityczna, gospodarcza, społeczna, formy i sposoby ochrony przyrody w Polsce, zmiany w środowisku przyrodniczym po 1950 roku, przykłady wpływu przemysłu na degradację środowiska przyrodniczego,

Wykorzystanie danych statystycznych, diagramów, wykresów, map tematycznych do analizy , wnioskowania porównywania, opisywania, interpretacja rysunków, zdjęć, schematów,  rozpoznawanie zdjęć, rozwiązywanie problemów, wskazywanie możliwości rozwiązań,

Podstawy przedsiębiorczości - Natalia Cygert - rozszerzony - 3

1. Przedmiot:

Podstawy przedsiębiorczość

2. Nauczyciel:

Natalia Cygert

3. Klasa:

III d

4. Program bazowy (nr):

DKOS – 4015-26/02

5. Autor(zy):

Maria Romanowska, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak, Sylwester Gregorczyk

6. Wydawnictwo:

WSIP

7. Podręcznik(i):

Przedsiębiorczość bez tajemnic

 

8. Program nauczania (plan wynikowy):

Dział

Proponowane jednostki tematyczne

Wiadomości

Umiejętności

Przedsiębiorczość w sferze życia zawodowego

 

1. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa.

2. Analiza SWOT

3. Strategie przedsiębiorstw

4. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw

5. Finanse przedsiębiorstw

6.Kierowanie pracownikami

7.Zasady pracy zespołowej

8.Biznesplan

9. Zakładanie działalności gospodarczej

10. Etyka w biznesie

11. Sukces i niepowodzenie w biznesie

- Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa.

- Analiza SWOT.

- Strategie przedsiębiorstw.

- Liderzy i niszowcy.

- Podział przedsiębiorstw,

osobowość prawna; Spółdzielnie i przedsiębiorstwa państwowe,

- Spółki, rodzaje spółek.

-struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

finanse przedsiębiorstw

Składniki majątku przedsiębiorstwa

Rachunek zysków i strat

Rentowność przedsiębiorstwa

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Style kierowania

Proces motywowania pracowników

Socjogram

Zasady organizacji pracy zespołu

Efektywność pracy zespółi

Wykres Ganita techniki CPM

Biznesplan, plan marketingowy, analiza rynku. Marketing

Rejestracja działalności gospodarczej

Etyka w biznesie

Sukces i niepowodzenie w biznesie

- posługiwać się pojęciami i terminami: otoczenie konkurencyjne, konkurenci, substytut,

potencjalny konkurent, bariery wejścia, dostawca, nabywca,

- wymienić i scharakteryzować uczestników otoczenia konkurencyjnego,

- wymienić i scharakteryzować bariery wejścia do branży,

- posługiwać się pojęciami: strategia, przewaga konkurencyjna,

- wymienić i scharakteryzować rodzaje strategii,

- posługiwać się terminami: przedsiębiorstwo, osobowość prawna, spółka,

- wymienić i scharakteryzować formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw,

- wymienić i scharakteryzować rodzaje spółek prawa handlowego,

-opracowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

-wpływ otocznia na strukturę

Umie zdefiniować terminy: aktywa. pasywa, koszty, bilans, przychód, dochód

-Opisać rachunek zysków i start

- Wskazać składniki majątku przedsiębiorstwa

-Obliczanie wskaźników rentowności przedsiębiorstwa

Posługuje się pojęciami kierowanie, władza, motywacja.

-Zna style kierowania

-opracowanie socjogramu

-posługuje się pojęciami: skuteczność, efektywność pracy, cykl

-wymienia czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu

-Umie omówić strukturę biznesplanu

- sporządza biznesplan

-zna pojęcia : REGON, KRS, ewidencja NIP działalności gospodarczej

-Omawia procedurę   założenia działalności gospodarczej

Wymienia instytucje właściwe do rejestracji działalności

-posługuje się pojęciami: etyka, kodeks etyczny, korupcja, lobbing

-wyjaśnia na czym polega odpowiedzialność etyczna przedsiębiorcy

-posługuje się pojęciami: ryzyko, kryzys i restrukturyzacja

-omawia związek pomiędzy sukcesem lub niepowodzeniem, a zmianami w otoczeniu.

Przedsiębiorczość w rodzinie

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Zachowanie rodziny na rynku

2. Jak zostać pracownikiem

3.Dochody z pracy i   kapitału

4. Dochody ze świadczeń

5.Wydatki rodziny

Zachowanie rodziny na rynku

Koszty alternatywne

Jak zostać pracownikiem

CV

Umowa o pracę

Kodeks pracy

Dochody z pracy

Dochody z kapitału

Dochody ze świadczeń

Wydatki rodziny

umie określić źródła dochodów i rodzaje wydatków rodziny

-określić punkt równowagi konsumenta.

-wyjaśnia pojecie koszty alternatywne

-umie przygotować życiorys zawodowy i list motywacyjny

-przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

-opisać cechy dobrego pracownika

-scharakteryzować obowiązki pracodawcy

posługuje się pojęciami: dochody pracy, płaca nominalna, realna, netto i brutto

-Zna formy wynagradzania

-zna pojęcia : rachunek bankowy, lokata, e-bank

-umie scharakteryzować zakres ubezpieczeń społecznych

-omawia zasady funkcjonowania I, II, III filaru systemu ubezpieczeń społecznych

-zna pojęcia wydatki inwestycyjne, ubezpieczenia majątkowe, konsumpcyjne,

 

Przedsiębiorczość, a samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe

1.Zachowania przedsiębiorcze w strukturach samorządu terytorialnego

2. Organizacje pozarządowe jako obszar zachowań przedsiębiorczych

Zachowania przedsiębiorcze w strukturach samorządu terytorialnego

Organizacje pozarządowe

-posługuje się pojęciami: społeczność lokalna, gmina, powiat, województwo samorządowe

-zna strukturę samorządu terytorialnego w Polsce

-zna składniki budżetu gminy

-określa cele organizacji pozarządowych

-zna organizacje pozarządowe, wolontariat, darczyńca, fundacje, stowarzyszenia

-zna źródła finansowania i formy organizacyjno-prawne

Wychowanie fizyczne - 3

„Wychowanie fizyczne zdrowie, sprawność, aktywność” program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego...  Piotr Wróblewski

Zdrowie i rozwój

Umiejętności
1. Uczeń potrafi wykonać pomiar tętna.
2. Uczeń potrafi przeprowadzić wybrane przez nauczyciela próby sprawności fizycznej i testy wydolności.
3. Uczeń potrafi samodzielnie prawidłowo wykonać pomiar wysokości i masy ciała.
4. Uczeń potrafi obliczyć należną masę ciała, posługując się odpowiednimi tabelami, wzorami lub nomogramami oraz zinterpretować wynik tych obliczeń.
Wiadomości
1. Uczeń potrafi zdefiniować i wyjaśnić pojęcie zdrowia, rozwoju fizycznego, normy rozwojowej, treningu zdrowotnego i treningu sportowego.
2. Uczeń potrafi wymienić zachowania wpływające na zdrowie korzystnie  (prozdrowotnie) i niekorzystnie (antyzdrowotnie).
3.  Uczeń potrafi wyjaśnić wpływ i znaczenie aktywności ruchowej na utrzymanie odpowiedniego poziomu wydolności i sprawności fizycznej.
4. Uczeń potrafi wyjaśnić znaczenie utrzymania należnej masy ciała dla prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowia.

Organizacja i prowadzenie zajęć ruchowych przez uczniów

Umiejętności
1. Uczeń potrafi samodzielnie przeprowadzić ćwiczenia  kształtujące i ćwiczenia rozciągające podczas rozgrzewki.
2. Uczeń potrafi samodzielnie przeprowadzić zabawę ruchową.
3. Uczeń potrafi samodzielnie przeprowadzić kilkuminutową rozgrzewkę w części wstępnej lekcji, składającej się z zabawy ruchowej, ćwiczeń kształtujących i rozciągających.
4. Uczeń, w zależności od czasu trwania rozgrzewek i liczby zgłoszonych drużyn, potrafi wybrać właściwy system rozgrywek wewnątrzklasowych i wewnątrzszkolnych.
5. Uczeń potrafi obliczyć całkowitą liczbę spotkań, ustalić kolejność spotkań i przeciwników w systemie każdy z każdym, w systemie pucharowym i mieszanym.
6. Uczeń potrafi sporządzić regulamin, tabele i terminarz rozgrywek wewnątrzszkolnych.
Wiadomości
1. Uczeń potrafi wyjaśnić różnicę między zabawą a grą ruchową.
2. Uczeń potrafi wymienić i wyjaśnić zasady „fair play”.
3. Uczeń potrafi wymienić najczęściej stosowane systemy rozgrywek w grach zespołowych.

Gry sportowe

Piłka siatkowa

Umiejętności
1. Uczeń potrafi wykonać odbicie piłki sposobem oburącz górnym:
• Wystawienie piłki przed siebie ( z podania ze środka własnego boiska );
• Nagranie piłki do zawodnika wystawiającego pod siatką ( z podania z przeciwnego boiska ).
2. Uczeń potrafi wykonać odbicie piłki sposobem oburącz dolnym:
• Nagranie piłki do zawodnika wystawiającego pod siatką ( z podania z przeciwnego boiska ).
• Odbiór zagrywki tenisowej lub dołem do zawodnika wystawiającego pod siatką.
3. Uczeń potrafi wykonać zagrywkę tenisową z kilku miejsc pola zagrywki.
4. Uczeń potrafi wykonać zbicie piłki.
5. Uczeń potrafi wykonać zastawienie pojedyncze i podwójne.
6. Uczeń potrafi wykonać odbicie piłki w postawie o zachwianej równowadze.
7. Uczeń potrafi samodzielnie przygotować siatkę i boisko do gry w piłkę siatkową.

Wiadomości
1. Uczeń potrafi wyjaśnić, na czy polega system ataku w parach:
• Gdy wystawiającym jest środkowy ataku;
• Gdy wystawiającym jest prawoskrzydłowy ataku.
2. Uczeń potrafi wyjaśnić, na czy polega asekuracja własnego ataku- gdy atakującym jest prawoskrzydłowy, lewoskrzydłowy lub środkowy.
3. Uczeń potrafi wyjaśnić, na czy polega asekuracja własnego zastawiania – skrzydłami obrony, środkiem obrony.
4. Uczeń potrafi wymienić obowiązki, zadania oraz sposób zachowania członka drużyny, kapitana i sędziego.
 
Piłka nożna

Umiejętności
1. Uczeń potrafi wykonać uderzenie piłki: wewnętrzną częścią stopy, zewnętrznym podbiciem i prostym podbiciem.
2. Uczeń potrafi wykonać uderzenie piłki głową z miejsca i w wyskoku.
3. Uczeń potrafi wykonać przyjęcie piłki toczącej się i z powietrza.
4. Uczeń potrafi wykonać prowadzenie piłki nogą.
5. Uczeń potrafi wykonać piąstkowanie piłki.
6. Uczeń potrafi wykonać bramkarski wyrzut piłki ręką i wykop piłki nogą.
7. Uczeń potrafi wykonać bez upadku bramkarski chwyt piłki – toczącej się po podłożu i z uderzenia półgórnego.

Wiadomości
1. Uczeń potrafi wymienić sposób ustawienia zawodników w systemach gry WM i 1-4-2-4.
2. Uczeń potrafi wymienić i wyjaśnić zasady atakowania pozycyjnego i atakowania szybkiego.
3. Uczeń potrafi wymienić i wyjaśnić zasady bronienia strefowego i „każdy swego”.
4. Uczeń potrafi wymienić zasady wykonywania rzutów wolnych bezpośrednich blisko bramki przeciwnika, rzutów wolnych wykonywanych z dalszych odległości od bramki, rzutów z rogu.
5. Uczeń potrafi wymienić i wyjaśnić taktykę obrony bramkarza- ustawienie się w bramce, wybieganie z bramki, zachowanie przy stałych fragmentach gry.
6. Uczeń potrafi wymienić obowiązki, zadania oraz sposób zachowania członka drużyny, kapitana i sędziego.
Koszykówka

Umiejętności
1. Uczeń potrafi poprawnie wykonać elementy gry w ataku z piłką:
• Podania: oburącz sprzed klatki piersiowej, oburącz znad głowy, podanie jednorącz zza głowy;
• Rzuty do kosza: z miejsca, z wyskoku, z biegu, po kozłowaniu;
• Manewry 1x1 twarzą do kosza;
• Manewry 1x1 tyłem do kosza.
2. Uczeń potrafi wykonać elementy gry w ataku bez piłki:
• Ścięcie i obiegnięcie;
• Wyjście i ucieczkę za plecy;
• Współpraca w dwójkach: ścięcie, zasłona do piłki;
• Współpraca w trójkach: ścięcie, zasłona od piłki, zasłona od tyłu, zasłona poprzeczna.
3. Uczeń potrafi wykonać elementy gry w obronie :
• Postawa i pozycja zawodnika w obronie;
• Poruszanie się krokiem obronnym w różnych kierunkach;
• Krycie na odległość jednego podania – pozycja zamknięta;
• Krycie na odległość dwu i więcej podań – trójkąt obronny;
• Zastawienie i wykonanie jednego podania do szybkiego ataku.

Wiadomości
1. Uczeń potrafi wymienić zasady postępowania w ataku pozycyjnym.
2. Uczeń potrafi wymienić zasady tworzenia szybkiego ataku.
3. Uczeń potrafi wymienić obowiązki, zadania oraz sposób zachowania członka drużyny, kapitana i sędziego.


Lekkoatletyka

Pchnięcie kulą

Umiejętności
1. Uczeń potrafi wykonać poprawnie i bezpiecznie pchnięcie kulą.
2. Uczeń potrafi poprawnie zmierzyć odległość pchnięcia kulą.

Wiadomości
1. Uczeń potrafi wymienić zasady organizacji konkursu pchnięcia kulą.
2. Uczeń potrafi wymienić zasady wykonania poprawnego pchnięcia kulą.

Skok w dal

Umiejętności
1. Uczeń potrafi poprawnie i bezpiecznie wykonać skok w dal techniką naturalną.
2. Uczeń potrafi wymierzyć rozbieg do skoku w dal.
3. Uczeń potrafi samodzielnie przygotować skocznie do skoku w dal, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
4. Uczeń potrafi prawidłowo zmierzyć długość skoku.

Wiadomości
1. Uczeń potrafi wymienić przepisy i zasady rozgrywania zawodów w skoku w dal.
2. Uczeń potrafi wyjaśnić zasady odmierzania rozbiegu w skoku w dal.
3. Uczeń potrafi wymienić zasady wykonania poprawnego skoku w dal.

Skok wzwyż

Umiejętności
1. Uczeń potrafi poprawnie i bezpiecznie wykonać skok wzwyż techniką flop.
2. Uczeń potrafi wymierzyć rozbieg do skoku wzwyż techniką flop.
3. Uczeń potrafi przygotować zeskok do skoku wzwyż zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Wiadomości
1. Uczeń potrafi wymienić przepisy i zasady rozgrywania zawodów w skokach lekkoatletycznych.
2. Uczeń potrafi wyjaśnić zasady odmierzania rozbiegu do skoku wzwyż.
3. Uczeń potrafi wyjaśnić zasady mierzenia wysokości w skoku wzwyż.
4. Uczeń potrafi wyjaśnić zasady wykonania poprawnego skoku wzwyż techniką flop.

Gimnastyka

Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne

Umiejętności
1. Uczeń potrafi prawidłowo i bezpiecznie wykonać przerzut bokiem i stanie na głowie.
2. Uczeń potrafi prawidłowo i bezpiecznie wykonać przewroty w przód i w tył, stanie na ramionach.

Wiadomości
3. Uczeń potrafi wymienić zasady poprawnego i bezpiecznego wykonania ćwiczeń zwinnościowo – akrobatycznych.
4. Uczeń potrafi wymienić zasady pomocy i asekuracji podczas wykonania ćwiczeń zwinnościowo – akrobatycznych.

Ćwiczenia na drążku

Umiejętności
1. Uczeń potrafi prawidłowo i bezpiecznie wykonać wymyk przodem na drążku dosiężnym.

Wiadomości
2. Uczeń potrafi wymienić zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń na drążku.

Pływanie

Umiejętności
1. Uczeń potrafi przepłynąć wybranym przez siebie stylem pływackim 200 metrów.
2. Uczeń potrafi wykonać bezpieczny skok do wody; startowy lub ratowniczy.
3. Uczeń potrafi rozpoznać miejsca niebezpieczne nad wodą.
4. Uczeń potrafi znaleźć pomoc w sytuacji zagrożenia i wypadku.

Wiadomości
1. Uczeń potrafi wymienić zasady bezpiecznej kąpieli.
2. Uczeń potrafi wymienić zasady korzystania z kąpielisk otwartych.
3. Uczeń potrafi wymienić zasady zachowania bezpieczeństwa podczas pływania oraz zachowania się nad wodą.
4. Uczeń potrafi wymienić zasady postępowania w czasie wypadku nad wodą.
5. Uczeń potrafi wymienić zasady higieny osobistej przy korzystaniu z pływalni.

Religia - ks. Marcin Wawrzynkowski - 3

1. Przedmiot:

Religia

2. Nauczyciel:

ks. mgr Marcin Wawrzynkowski

3. Klasa(y), grupa(y):

III

4. Program bazowy:

AZ-4-01/1

5. Autor(zy):

Zespół autorów pod kierownictwem ks. Zbigniewa Marka SJ

6. Wydawnictwo:

WAM

7. Podręcznik:

Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie

 

8. Program nauczania (plan wynikowy):

 

Dział

Proponowane jednostki tematyczne

Wiadomości

Umiejętności

I.

Wędrując ku doro-słości 

1.Dorosłe życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Zrozumieć człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Wezwani do świętości.

2 Kor 9, 6-8.
Pragnienie bycia dorosłym i decydowania o sobie.
Korzystanie z doświadczeń i pomocy innych, angażowanie się w budowanie godnego życia jest realizacją Bożego powołania.
Planowanie pracy.

 

Sens życia człowieka. Zrozumieć siebie. Działanie człowieka winno być przepełnione miłością względem Boga, świata i innych ludzi.
W Chrystusie człowiek może odnaleźć swoją wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa.
RH 10.

 

 

Wszyscy są powołani do świętości.
Świętość jest udziałem w życiu Boga. Maryja wzorem świętości.
Ef 1, 3-4.
Rz 8, 29-30.
Mt 5, 48

Katechizowany:
– wyjaśnia związek: być dorosłym znaczy być odpowiedzialnym za siebie i innych;
– korzysta z pomocy osób życzliwych;
– rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym za swoje życie;
– zastanawia się nad swoim życiem.

 

Katechizowany:
– wymienia, co należy zrobić, by rozumieć siebie;
– wyjaśnia sentencję św. Augustyna „Niespokojne jest serce nasze...”;
– tłumaczy, dlaczego w Chrystusie człowiek odnajduje własną wielkość;
– dąży do rozumienia siebie.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, na czym polega świętość;
– interpretuje, na czym polega powszechne powołanie do świętości;
– poznał, dlaczego świętość jest udziałem w życiu Boga;
– wie, dlaczego Maryja jest wzorem świętości.

II.

Ty ścieżki życia mi ukażesz

4.Będziesz miłował Pana, Boga swego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Będziesz miłował bliźniego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Kochać samego siebie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Codzienne życie miłością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Święci na co dzień.

Mt 22, 36-38 (największe przykazanie).
J 14, 21-24 (miłość objawiona).
Mk 8, 34-38 (warunki naśladowania Jezusa).
Mt 25, 31-46 (sąd ostateczny).
Mt 7, 7-11 (wytrwałość w modlitwie).
Mt 5, 3-12 (osiem błogosławieństw).
1 Kor 13, 1-7 (hymn
o miłości).

 

Mt 5, 21-48.
Chrystus w Kazaniu na Górze mówi także o miłości bliźniego.
Bóg pragnie, by w naszych wzajemnych odniesieniach panowała miłość.
Potrzeba kierowania się dobrem wobec innych.

 

 

Mt 22, 39.
Łk 10, 25-28.
Mt 7, 12.
Miłość siebie samego.
Świadomość własnej godności. Odpowiedzialne myślenie
o swojej przyszłości.
Dla ucznia Chrystusa pomocą jest codzienna modlitwa, Słowo Boże a przede wszystkim sakrament pokuty.

 

Mt 25, 40.
Posługa wobec drugiego człowieka podejmowana ze względu na Boga jest w wypełnieniem przykazania miłości. Giana Beretta Molla, Ojciec Jan Beyzym, Matka Teresa z Kalkuty.
Codzienne praktykowanie miłości.

 

 

 

Świętość jest naśladowaniem Chrystusa
i wymaga współpracy człowieka z Bogiem.
Świętość jest odkryciem i podjęciem życiowego powołania we współpracy z łaską Bożą.
Świętość wiąże się ze stylem naszego życia.

Katechizowany:
– uzasadnia, dlaczego miłość jest najważniejsza;
– wyjaśnia, w jakim znaczeniu miłość jest wiernością przymierzu z Bogiem;
– wie, na czym polega czynna miłość Boga;
– interpretuje związek: rozwijanie miłości do Boga i moralność chrześcijanina.

 

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, kto jest naszym bliźnim;
– wie, na czym polega miłość bliźniego według Jezusa;
– określa, co mówi Jezus o miłości bliźniego w Kazaniu na Górze;
– odnosi się z miłością wobec bliźnich.

 

Katechizowany:
– poznał, na czym polega miłość własna;
– interpretuje, dlaczego myślenie o przyszłości jest przejawem miłości;
– troszczy się
o autentyczną miłość własną;
– wymienia postawy przeciwne miłości własnej.

 

 

Katechizowany:
– rozumie, co znaczy polecenie Jezusa: „miłujcie się wzajemnie”;
– podaje przykłady osób z potwierdzoną przez Kościół praktyką miłości w życiu;
– tłumaczy, na czym polega codzienne życie miłością;
– troszczy się o właściwe relacje z bliźnimi.

 

Katechizowany:
– wie, dlaczego mamy być świętymi;
– wyjaśnia, dlaczego powołanie realizuje się w codzienności;
– wylicza środki konieczne do osiągania świętości;
– troszczy się o własny wzrost w świętości.

 

III.

Zbudować dom na skale

 

9.Godność osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Wolność wyrazem godności człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Moralność czynów i uczuć ludzkich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Sąd sumienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Kobieta i mężczyzna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Czystość – dar i zadanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Rodzina drogą człowieka

Godność człowieka
w porządku stworzenia i w porządku łaski.
Promowanie właściwej wizji godności człowieka.
Ef 1, 3-14.
Rz 8, 1-13.
KKK 1931, 2354-2357.

 

 

Wolność w relacji do Boga i bliźniego.
Wolność jest zdolnością podejmowania odpowiedzialnych decyzji, jest wolnym wyborem przyjęcia prawa Bożego.
Zagrożenia wolności.
Ga 5, 13-26.
KDK 17.

 

 

Moralność czynów ludzkich zależy od trzech elementów:
wybranego przedmiotu;
zamierzonego celu;
okoliczności działania (por. KKK 1750).
Określenie czynu moralnie dobrego
(por. KKK 1754).
Emocje i doznania mogą być przekształcone w cnoty lub zniekształcone w wady (por. KKK 1768).
VS 72, 73, 75, 78, 80.

 

Człowiek powinien odwoływać się do obiektywnej normy
i prawdy, której źródłem jest Bóg.
Być człowiekiem sumienia.
Konieczność pracy nad własnym sumieniem.
Sumienie moralne jest sądem rozumu, przez który człowiek rozpoznaje jakość moralną danego czynu.

 

 

Płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała
i duszy.
Zróżnicowanie i komplementarność fizyczna, moralna i duchowa są ukierunkowane na dobro małżeństwa
i rozwój życia rodzinnego.
Akceptacja płci.

 

 

 

Czystość pozamałżeńska, małżeńska, wynikająca z celibatu lub ślubu czystości.
Kościół podkreśla wartość czystości dla rozwoju i dojrzałości ludzkiej osoby.
KKK 2350, 2339, 2344, 2521, 2526.
FC 11, 20.

 

 

Kościół widzi w rodzinie wielkie dobro ludzkości.
Funkcje rodziny.
Trudności współczesnej rodziny.
Konieczność nierozerwalności małżeństwa.
FC 23, 25, 26.

Katechizowany:
– wyjaśnia pojęcie „godność człowieka”;
– rozumie, co stanowi o godności człowieka;
– interpretuje zależność: grzech a godność człowieka;
– troszczy się o własną i cudzą godność.

 

Katechizowany:
– wskazuje założenia chrześcijańskiej nauki o wolności;
– uzasadnia, dlaczego chrześcijańskie rozumienie wolności najpełniej podkreśla godność człowieka;
– interpretuje związek Dekalogu i wolności;
– umacnia swoją wolność.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, dlaczego czyny człowieka podlegają ocenie moralnej;
– wskazuje obiektywne kryteria moralnej oceny czynów
i uczuć człowieka;
– uzasadnia, dlaczego ludzkie uczucia
i doznania nie są ani dobre, ani złe;
– wyjaśnia, kiedy uczucia nabierają wartości moralnej.

 

 

Katechizowany:
– określa, czym jest sumienie;
– opisuje, co znaczy być człowiekiem sumienia;
– jest świadomy, do czego prowadzą zaniedbania w zakresie posłuszeństwa sądom sumienia;
– wskazuje, jakie są możliwości kształtowania sumienia.

 

Katechizowany:
– wie, jak człowiek wierzący powinien patrzeć na swą płciowość;
– dostrzega konieczność łączenia własnej płciowości
z wartościami religijnymi;
– tłumaczy, na czym polega zróżnicowanie i komplementarność płciowa;
– akceptuje i formuje własną płciowość.

 

Katechizowany:
– rozumie, że czystość to osiągnięcie integracji osobowej;
– poznał naukę Kościoła na temat czystości;
– uzasadnia, dlaczego czystość jest i darem i zadaniem;
– troszczy się o czystość własną i innych.

 

Katechizowany:
– rozumie, dlaczego Kościół w swoim nauczaniu tak wiele uwagi poświęca rodzinie;
– wyjaśnia, dlaczego człowiek może realizować swoje człowieczeństwo oraz zbawiać siebie i innych
w rodzinie;
– dostrzega konieczność bycia dla rodziny;
– modli się za rodziny.

IV.

Jeśli myślisz o małżeń-stwie

16.Cywilizacja miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17Jak budować cywilizację miłości?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.Dynamizm miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Poznaj i zaakceptuj siebie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.W zgodzie z naturą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Naturalne planowanie rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.Być rodzicem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.Owoc miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Spojrzenie w przyszłość.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.Dekalog cywilizacji miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List do rodzin, 13.
Świat dobra i miłości współistnieje z rzeczywistością zła, grzechu.
Bóg powołuje człowieka do porządkowania świata według Jego pierwotnego zamiaru, jakim była „cywilizacja miłości”.

 

 

Ps 1, 1-3.
Ef 4, 22-32.
Cywilizacja chrześcijańska oparta na posłuszeństwie Bogu
i wypełnianiu Jego prawa.
Potrzeba nieustannego zmagania się o prawdę i dobro.
Prośba do Boga o pomoc w realizacji cywilizacji miłości.

 

Rdz 1, 26-28; 2, 24 Dynamizm rozwojowy ludzkiej natury.
Podobieństwo człowieka do Boga wyraża się w panowaniu nad światem, płodności, miłości.
Zachęcamy do współpracy z Bogiem w kształtowaniu miłości.
Miłość małżeńska.

 

 

Sposoby poznawania i akceptowania siebie.
Dar płci i płodności.
Stwórczy zamysł płodności.
Grzechy w relacji do płci i płodności.
Odpowiedzialność za dar płci i płodności.

 

 

 

 

Naturalne planowanie rodziny.
Naturalny rytm płodności.
Podstawowe zasady naturalnego planowania rodziny.
Poszanowanie praw natury.
Antykoncepcja.

 

 

 

HV 11, 13, 16, 17, 21.
EV 23.
Płciowość i miłość człowieka jest darem Boga.
Świadome rodzicielstwo.
Naturalne planowanie rodziny.
Umiejętne odkrywanie i korzystanie
z daru płodności.
Respektowanie praw natury.

 

 

Wolny wybór współmałżonka. Miłość małżeńska i rodzicielska.
Modlitwa o świadomy wybór współmałżonka.
Przygotowanie do roli rodzicielskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Rodzice współpracownikami Boga –Stwórcy w poczęciu
i zrodzeniu nowego człowieka. Motywy powoływania ludzi
do życia.
Jedność pragnienia
i kochania potomstwa. Rodzenie jest prawdziwą kontynuacją stworzenia.
Prawo do szacunku
od chwili poczęcia.

 

 

FC 60.
Przygotowanie młodych do małżeństwa
i rodziny.
Kościół wspiera przygotowujących się do małżeństwa poprzez organizację różnorodnych tematycznie form doskonalenia.
Poradnictwo rodzinne.
System przygotowania do małżeństwa w diecezji.

 

 

 

 

 

 

Objawienie Boże
o naturalnych podstawach obdarowania płcią i płodnością.
Życie małżeńskie i rodzinne.
Naturalna regulacja poczęć.
Szkodliwość i niemoralność antykoncepcji.
List do młodych.

 

 

 

Katechizowany:
– wyjaśnia termin „cywilizacja miłości”;
– wie, dlaczego rodzina jest podstawowym miejscem tworzenia cywilizacji miłości;
– tłumaczy, dlaczego w świecie współistnieje dobro i zło;
– zauważa wartość cywilizacji miłości.

 

Katechizowany:
– wie, co proponuje Bóg, chcąc nam umożliwić realizację cywilizacji miłości;
– na podstawie Ef 4, 22-32 wylicza konieczne warunki
w tworzeniu cywilizacji miłości;
– wyjaśnia, na czym polega chrześcijańska wizja świata;
– prosi Boga o pomoc.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, na czym polega dynamizm rozwojowy człowieka;
– wylicza, w czym wyraża się podobieństwo człowieka do Boga;
– tłumaczy wartość miłości małżeńskiej;
– jest świadomy konieczności korzystania z rozumu w rozwijaniu swego człowieczeństwa.

 

Katechizowany:
– wskazuje wartości związane z płciowością człowieka;
– poznał stwórczy zamysł płodności;
– wyjaśnia, dlaczego płciowość i płodność to dary i zadania;
– rozwija odpowiedzialność za własny dar płodności.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, na czym polega naturalne planowanie rodziny;
– poznał naturalny rytm płodności;
– tłumaczy, na czym polega zło antykoncepcji;
– akceptuje naturalne prawa rządzące płodnością.

 

Katechizowany:
– wie, jak człowiek wierzący powinien podchodzić do kwestii przekazywania życia;
– poznał nauczanie Kościoła w zakresie planowania rodziny;
– wyjaśnia, na czym polega świadome rodzicielstwo;
– przyjmuje naukę Kościoła związaną
z naturalnym planowaniem rodziny.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, dlaczego wybór życiowego partnera jest tak
ważny;
– modli się o właściwy wybór współmałżonka;
– poznaje zadania małżeńskie i rodzicielskie określone
w nauce Chrystusa;
– zastanawia się nad własnym odniesieniem ku przyszłości.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, jakie powinny być motywy decyzji o wydaniu
na świat potomstwa;
– uzasadnia, dlaczego dziecko jest owocem miłości ludzi
i miłości Boga;
– wskazuje chrześcijańskie motywy powoływania ludzi do życia;
– wie, na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo.

 

Katechizowany:
– wie, że dobre przygotowanie do życia rodzinnego owocuje w przyszłym małżeństwie i rodzinie;
– rozumie, jaki jest cel kursów przedmałżeńskich organizowanych przez Kościół;
– wyjaśnia, dlaczego w Kościele organizowane jest przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa;
– poznał system przygotowania do małżeństwa obowiązujący w diecezji.

 

Katechizowany:
– dostrzega wartość małżeństwa i rodzicielstwa;
– rozwija dyspozycje odpowiedzialnego założenia rodziny;
– poznał naukę objawioną na temat małżeństwa i rodziny;
– akceptuje zasady moralne niezbędne
w życiu chrześcijańskim.

 

 

V.

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

26.Małżeństwo w zamyśle Bożym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.Sakrament małżeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Miłość małżeńska darem Boga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.Miłość małżeńska jako zadanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.Zagrożenia życia małżeńskiego.

Mt 19, 3-6.
KKK 1601-1617.
FC 11-14.
Objawienie Boże
o małżeństwie.
Sakramentalne małżeństwo obrazuje związek łączący Chrystusa z Kościołem.
Małżeństwo sakramentalne, monogamiczne, święte, nierozerwalne, wierne, płodne.
Separacja. Rozwód.

 

 

 

 

KKK 1638-1654.
Skutki sakramentu małżeństwa.
Węzeł małżeński. Łaska sakramentu małżeństwa.
Dobra i wymagania miłości małżeńskiej.
Jedność i nierozerwalność małżeństwa.
Wierność miłości małżeńskiej.
Otwartość na płodność.

 

1 Kor 13, 4-8a.
KKK 1641-1643.
Autentyczna miłość małżeńska jest odpowiedzią na Bożą miłość.
Zniekształcone rozumienie miłości.
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych.
Miłować czynem
i prawdą.

 

KKK 2360-2371.
Miłość małżonków.
Wierność małżeńska.
Płodność małżeńska.
Zadania miłości małżeńskiej wynikające
z treści przysięgi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC 80-84.
Zagrożenia życia małżeńskiego.
Sakramenty chrztu
i bierzmowania oraz małżeństwa uzdalniają małżonków, by we właściwy sobie sposób budowali królestwo Boże.
Uświadomienie roli Eucharystii i sakramentu pokuty jako pomocy i umocnienia życia małżeńskiego
i rodzinnego.

Katechizowany:
– opisuje, jakie Bóg ma zamiary wobec małżeństwa, jakie stawia przed nim zadania i cele;
– rozpoznaje, na czym polega zgodność małżeństwa z zamiarem Boga;
– wie, na jakiej podstawie Kościół naucza, że małżeństwo jest nierozerwalne;
– wymienia i wyjaśnia cechy charakterystyczne małżeństwa.

 

Katechizowany:
– wie, dlaczego małżeństwo jest sakramentem;
– poznał naukę
o małżeństwie przedłożoną w KKK;
– zauważa wartość małżeństwa sakramentalnego;
– rozwija dary wspomagające pomyślność małżeńską.

 

 

Katechizowany:
– zauważa dar Boga w miłości małżeńskiej;
– wyjaśnia, na czym polega autentyczna miłość małżeńska;
– spostrzega postawy przeciwne miłości małżeńskiej;
– troszczy się o dobre przygotowanie do przyjęcia miłości małżeńskiej.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, na czym polega miłość, wierność i uczciwość małżeńska;
– rozumie, co powinno charakteryzować przeżywanie miłości w sferze seksualnej;
– troszczy się o dochowanie wierności przyszłemu współmałżonkowi;
– uzasadnia potrzebę otwartości małżonków na zrodzenie potomstwa.

 

Katechizowany:
– wymienia zagrożenia życia małżeńskiego;
– wyjaśnia, dlaczego przestrzeganie prawa Bożego warunkuje pomyślność małżeńską;
– przybliża nauczanie Kościoła na temat wykroczeń małżonków przeciw jedności i wierności małżeńskiej;
– wskazuje możliwości życia religijnego osób żyjących
w związkach niesakramentalnych.

VI.

Pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie

31.Chrześcijańska rodzina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Powołanie do macierzyństwa i ojcostwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Wychowanie dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.Służba życiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.Rodzina i społeczeństwo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kościół wspiera rodzinę w wypełnianiu jej posłannictwa. Dzięki słowu Bożemu chrześcijańska rodzina może odkryć, czym jest i czym powinna być według zamysłu Boga.
Kościół poprzez sakramenty wzbogaca
i umacnia rodzinę chrześcijańską łaską Chrystusa po to, aby ją uświęcić na chwałę Boga.

 

 

 

 

Godność macierzyństwa i ojcostwa.
Zadania macierzyńskie i ojcowskie.
Właściwe pojmowanie macierzyństwa
i ojcostwa prowadzi do odpowiedzialnego i świadomego rodzicielstwa.

 

 

 

 

 

 

FC 36-37.
Prawo-obowiązek rodziców do wychowywania.
Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego.
Rodzice pierwszymi wychowawcami.
Atmosfera domu rodzinnego i osobisty przykład rodziców.
Zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju.

 

 

 

 

 

FC 41.
KKK 2375, 2376.
Bezpłodność. Duchowa i fizyczna adopcja.
Nauka Kościoła
o bezpłodności.
Zapłodnienie in vitro.
Obrona życia.

 

 

 

 

 

Rodzina podstawą życia społecznego.
Rodzina szkołą cnót społecznych.
Nabywanie wzorców życia w rodzinie.
FC 42-44, 48.
Rodzina przedmiotem troski Kościoła.
Wszechstronne wspieranie rodziny.
KKK 2207– 2209, 2211.
List do Rodzin.

 

 

Katechizowany:
– poznał, jaka jest specyfika rodziny chrześcijańskiej;
– wie, w jaki sposób funkcjonowanie rodziny wpływa na życie społeczne;
– wyjaśnia, w jaki sposób rodzina wpisana w tajemnicę Kościoła staje uczestnikiem zbawczego posłannictwa Kościoła;
– ukazuje rolę rodziny dla człowieka, społeczeństwa i Kościoła.

 

Katechizowany:
– wie, w czym przejawia się macierzyństwo i ojcostwo
w zamyśle Stwórcy;
– wyjaśnia, dlaczego być ojcem i matką to realizować powołanie;
– opisuje, w czym wyraża się świadome rodzicielstwo;
– zastanawia się nad własnym przygotowaniem do roli rodzica.

 

Katechizowany:
– opisuje, czym powinni charakteryzować się rodzice – wychowawcy;
– wyjaśnia, dlaczego rodzina posiada naturalne prawo do wychowania dzieci;
– wie, na czym polega wychowanie dzieci w rodzinie chrześcijańskiej;
– podejmuje samowychowanie w oparciu o wartości chrześcijańskie.

 

Katechizowany:
– poznał naukę Kościoła na temat niepłodności;
– wie, jakie jest stanowisko Kościoła wobec zapłodnienia in vitro;
– wyjaśnia, na czym polega służba życiu;
– opisuje, na czym polega duchowa adopcja.

 

Katechizowany:
– rozpoznaje zadania, które Kościół wyznacza rodzinie funkcjonującej
w społeczeństwie;
– wymienia wartości rodziny w wymiarze społecznym;
– wylicza i wyjaśnia funkcje rodziny;
– uzasadnia troskę Kościoła o rodziny.

 

 

 

VII.

Bądźcie poddani sobie, kierując się nawzajem bojaźnią Chrystusa

36.Wspólnota życia i miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37. Rodzina w życiu i misji Kościoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.Rodzina – wspólnota wierząca i ewangelizująca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.Wspólnota dialogu z Bogiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.Domowe sanktuarium Kościoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Wspólnota w służbie człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Życie i misja Świętej Rodziny.

FC 17-18.
KKK 1643.
Źródłem jedności
i miłości małżonków jest Jezus Chrystus. Oparcie się na Nim jest gwarancją pogłębiania małżeńskiej
i rodzinnej wspólnoty. Postępowanie małżonków według wskazań Jezusa przyczynia się do rozwijania
w świecie królestwa Bożego.

 

FC 49-50.
Kościół udziela rodzinie chrześcijańskiej pomocy w wypełnianiu jej zadań wobec świata i Kościoła.
W łączności z Kościołem rodzina staje się dla świata znakiem wiary, wspólnoty
z Bogiem, służby człowiekowi na miarę służby Jezusa.

 

FC 51-54.
Chrześcijańskie wychowanie dzieci jest zadaniem sakramentalnym rodziców.
Życie rodzinne oparte na wierze to obdarowywanie się nawzajem dobrocią i miłością Boga.
Chrzest święty, praktyki religijne, wychowanie religijne.

 

 

 

FC 56-58.
Chrześcijańscy rodzice własnym przykładem dają świadectwo żywej wiary i stopniowo wprowadzają
w nią swoje dzieci.
Rola sakramentów
i modlitwy w życiu rodziny. Zadania rodziny związane z pełnieniem przez nią funkcji kapłańskiej
i prorockiej.

 

 

 

 

FC 60.
Rodzina sanktuarium jedności i służby życiu, reguły życia rodzinnego, świętość na co dzień.
W rodzinie ma miejsce rzeczywisty kult, dochodzi w niej do autentycznego spotkania Boga z ludźmi.
Codzienna modlitwa rodziny.

 

Wykład, praca
z tekstem i podręcznikiem,
skojarzenia.
Formy pracy: frontalna, grupowa, praca z partnerem, indywidualna.

 

 

 

 

 

 

 

FC 86.
Święta Rodzina jest pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin chrześcijańskich. Rodzina z Nazaretu ciągle wskazuje szczególną godność życia rodzinnego.
Łk 1, 26-38; 39-45; 46-56;
Łk 2, 22-24; 41-52;
Mt 1, 18-25; 2, 13-15; 19-22;
J 2, 1-12.

Katechizowany:
– wie, jaką wspólnotą powinna być rodzina;
– wyjaśnia, kiedy rodzinę możemy nazwać wspólnotą życia i miłości;
– modli się, by nasze rodziny były wspólnotami życia i miłości;
– ukazuje, jaką rolę pełni Jezus w rodzinie chrześcijańskiej.

 

 

 

Katechizowany:
– poznał, w jaki sposób rodzina chrześcijańska uczestniczy
w posłannictwie Kościoła;
– wyjaśnia zadania rodziny w całokształcie zadań Kościoła;
– wskazuje, jaką misję realizuje Jezus
w rodzinie;
– tłumaczy, dlaczego rodzinę nazywamy wspólnotą zbawiającą.

 

Katechizowany:
– wie, jakie religijne zadania ma do spełnienia rodzina;
– wyjaśnia, na czym polega posługa ewangelizacji w rodzinie;
– poznał, w jakich uwarunkowaniach możemy mówić o rodzinie jako wspólnocie wierzących;
– troszczy się o rodzinę.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, co zmienia się w rodzinie, kiedy podejmuje ona wysiłek wchodzenia w relacje z Bogiem;
– wie, w czym wyraża się przykład wiary rodziców;
– tłumaczy, na czym polega funkcja prorocka i kapłańska rodziców;
– uzasadnia wartość praktyki sakramentalnej w życiu rodziny.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, co znaczy, że rodzina jest sanktuarium Kościoła;
– tłumaczy, czym jest codzienna modlitwa rodziny;
– rozumie, dlaczego małżeństwo jest szczególnym miejscem spotkania z Bogiem;
– wie, jaka powinna być codzienna relacja rodziny z Bogiem.

 

Katechizowany:
– wymienia zasady rozwiązywania konfliktów;
– wyjaśnia, w czym przejawia się umacniająca wartość konfliktu;
– tłumaczy, jaka jest rola człowieka
w rozwiązywaniu konfliktów;
– troszczy się o właściwą komunikację.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, dlaczego Święta Rodzina stawiana jest chrześcijanom za wzór;
– wie, co powinno charakteryzować życie rodzin chrześcijańskich, dla których wartością jest naśladowanie Świętej Rodziny;
– wskazuje przykłady z Ewangelii opisujące służbę Maryi
i Józefa;
– stara się naśladować Świętą Rodzinę.

VIII.

Liturgia domowe-go Kościoła

43.Wspominając chrzest i Eucharystię.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.Wspominając bierzmowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.Wspominając sakrament małżeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.Powołanie kapłańskie w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Cierpienie i choroba w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Różaniec modlitwą rodzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.Przeżywając Adwent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Świętując Narodzenie Pańskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 Czas oczyszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.Przy wielkanocnym stole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Niedziela w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Zawierzając się Sercu Jezusowemu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.Oddając się Sercu Maryi.

Chrzest
KKK 1213, 1265-1266.
Eucharystia
KKK 1324-1327.
Pokuta
KKK 1486-1490.
Świętowanie rocznicy chrztu, pokuty i Eucharystii. Wgłębienie się w sens sakramentów.
Dziękczynienie za sakramenty.

 

 

Sakrament bierzmowania otwiera na działanie Ducha Świętego, dopełnienia łaskę chrztu: – ściślej jednoczy
z Chrystusem,
– pomnaża otrzymane na chrzcie dary Ducha Świętego,
– wzmacnia poczucie przynależności do Kościoła,
– jest osobistym wyrażeniem gotowości włączenia się w wypełnianie w świecie zbawczego posłannictwa Jezusa.

 

Małżeństwo w zamyśle Stwórcy.
Religijne aspekty małżeństwa.
Wartość jubileuszu małżeństwa.
Wdzięczność wobec rodziców za dary.
Małżeństwa zagubione.
Modlitwa za małżonków.

 

J 15, 16.
Pastorem dabo vobis 5, 20, 36, 41, 68.
Modlitwa za kapłanów oraz o powołania kapłańskie i zakonne.
Powołanie do życia konsekrowanego jest wielką tajemnicą.
Kapłan jest znakiem zbawczego działania Chrystusa w świecie.

 

 

Fizyczna i duchowa pomoc w chorobie.
KKK (1499-1532)
o namaszczeniu chorych; choroba w życiu ludzkim, chory wobec Boga, sprawowanie sakramentu, skutki sprawowania sakramentu, wiatyk.
Przeznaczenie do zmartwychwstania
i nieśmiertelności.

 

 

Rosarium Virginis Mariae 12, 16, 17, 26, 41, 42.
Odmawianiu modlitw musi towarzyszyć rozmyślanie nad tajemnicami życia Jezusa Chrystusa i Jego
Matki.
Medytować z różańcem znaczy też powierzać nasze troski miłosiernemu Sercu Chrystusa i Sercu Jego Matki.
Różaniec w rodzinie.

 

Adwent.
Gotowość na przyjście Pana (Łk 12, 35-40).
Potrzeba czujności
(Łk 21, 34-36).
Nieznany czas przyjścia (Mt 24, 36-44).
Chrześcijanin dzieckiem światłości
(Rz 13, 11-14).

 

Łk 2, 10-11.
Dom rodzinny jest naturalnym miejscem świętowania narodzin Zbawiciela.
Rodzinne przeżywanie Bożego Narodzenia pomaga rodzinie odkryć na nowo swoje istnienie.
Świętowanie Bożego Narodzenia powinno oznaczać zaproszenie Boga do rodziny oraz łączyć się z rodzinną refleksją nad wcieleniem Syna Bożego.

 

Mt 6, 17-18.
Podejmowany w duchu wiary post może pomóc człowiekowi otworzyć się na materialne i duchowe potrzeby bliźnich ze względu na miłość do Boga.
Modlitwa, post, jałmużna.
Tradycje Wielkiego Postu.

 

 

 

 

 

Łk 24, 36-43.
Święcenie, a później spożywanie poświęconych pokarmów jest znakiem wdzięczności za wszelkie dobro otrzymane od Boga. Jezus, zwycięzca śmierci, jest obecny wśród zgromadzonych przy wielkanocnym stole.
Poświęcone pokarmy są symbolem baranka paschalnego i pozo-stałych potraw, jakie Jezus spożył z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

 

Rdz 2, 3.
Dzień Pański darem Boga, dniem daru
Ducha Świętego,
dniem wiary,
zgromadzenia eucharystycznego.
Uczta słowa i Uczta Ciała Chrystusa.
Niedziela odkrywa sens czasu nadany przez Jezusa Chrystusa.

 

 

Historia kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu, Jezusowemu, zawierzenie.
Pierwsze piątki miesiąca.

 

 

 

 

Maryja wzywa do nawrócenia, pokuty, modlitwy za nawrócenie i zbawienie świata.
Pięć pierwszych sobót miesiąca.
Zawierzenie się
Maryi.

Katechizowany:
– wyjaśnia, dlaczego bez wiary nie jesteśmy w stanie wyjaśnić darów otrzymanych w sakramentach;
– wie, co jest najważniejsze w sakramentach;
– opisuje, co wnoszą sakramenty w życie człowieka;
– dziękuje za dary sakramentalne.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, czym jest sakrament bierzmowania;
– tłumaczy, jaki związek posiada sakrament bierzmowania z Zesłaniem Ducha Świętego;
– wie, co sprawia sakrament bierzmowania;
– pełni zadania wynikające z przyjętego sakramentu bierzmowania.

 

 

 

Katechizowany:
– wskazuje religijny sens obchodzenia jubileuszu czy rocznicy małżeństwa;
– wymienia religijne aspekty małżeństwa;
– okazuje wdzięczność swoim rodzicom;
– modli się za małżonków.

 

 

Katechizowany:
– wie, czym jest powołanie do życia konsekrowanego;
– wyjaśnia, dlaczego kapłaństwo jest godnością, przywilejem
i służbą;
– zastanawia się nad własną drogą życia;
– rozumie wartość życia konsekrowanego.

Katechizowany:
– wie, jak chrześcijanin powinien traktować chorobę w rodzinie;
– wylicza łaski sakramentu namaszczenia chorych;
– poznał naukę Kościoła na temat postawy chrześcijan wobec choroby
i cierpienia;
– wspomaga chorych i cierpiących.

 

Katechizowany:
– wie, czym jest modlitwa różańcowa;
– wyjaśnia sens teologiczny i praktykę modlitwy różańcowej;
– przypomina sposób odmawiania różańca;
– wyjaśnia, dlaczego papież nazywa różaniec modlitwą rodzin.

 

 

 

 

 

 

Katechizowany:
– rozumie, po co każdego roku obchodzimy Adwent;
– wyjaśnia etymologię słowa „Adwent”;
– przedstawia chrześcijański wymiar Adwentu;
– świadomie oczekuje na przyjście Pana.

 

Katechizowany:
– wie, jakie znaczenie ma dla niego wspólne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia;
– opisuje, na czym powinno polegać religijne obchodzenie świąt Bożego Narodzenia;
– zastanawia się, jak chciałby świętować Boże Narodzenie
w swojej przyszłej rodzinie;
– okazuje wdzięczność za narodzenie Jezusa.

 

Katechizowany:
– wyjaśnia, jaki jest sens corocznie przeżywanego czasu Wielkiego Postu;
– przedstawia cechy charakterystyczne Wielkiego Postu;
– wie, dlaczego Wielki Post jest czasem pracy nad sobą,
otwarcia się na potrzeby drugiego człowieka
i przygotowania na święta wielkanocne;
– nawraca się.

 

Katechizowany:
– wie, jakie jest religijne znaczenie symboliki poświęcania pokarmów wielkanocnych;
– potrafi poprowadzić w chrześcijańskim stylu przebieg śniadania wielkanocnego;
– wyjaśnia religijną symbolikę zasiadania rodziny do wspólnego posiłku;
– dostrzega wartość rodzinnego świętowania.

 

 

 

Katechizowany:
– rozumie, dlaczego niedzielę traktujemy inaczej niż pozostałe dni tygodnia;
– wyjaśnia, dlaczego niedziela jest dniem tożsamości chrześcijanina;
– zastanawia się,
w jaki sposób sam przeżywa niedzielę;
– opisuje, czym jest Dzień Pański.

 

Katechizowany:
– poznał historię kultu Serca Pana Jezusa i praktyki pierwszych piątków miesiąca;
– rozumie, na czym polega poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa;
– zawierza się Sercu Jezusa;
– wie, dlaczego czcimy Serce Jezusa.

 

Katechizowany:
– wymienia formy kultu maryjnego;
– wie, dlaczego chrześcijanie oddają cześć Maryi;
– wyjaśnia, na czym polega istota pierwszych sobót miesiąca;
– zawierza swoje życie Maryi.