PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z FIZYKI

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

I. System oceniania opracowano na podstawie:

 • Realizowanego w szkole programu nauczania: Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy- Odkryć fizykę.

Zakres rozszerzony- Zrozumieć fizykę

 • Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania obowiązujących w I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie zawartych w Statucie Szkoły
 • Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania określonych ocen klasyfikacyjnych przedstawione są w „Propozycji przedmiotowych systemów oceniania” na stronie internetowej dlanauczyciela.pl (dostępne bez logowania).

II. Cele kształcenia - wymagania ogólne:

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na postawie ich wyników.

IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

III. Kontrakt z uczniami:

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 2. Każdy uczeń zna kryteria oceniania.
 3. Przedmiotem oceniania są różne formy pracy uczniów: odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, test diagnostyczny, prace domowe, aktywność na lekcji, udział w konkursach przedmiotowych, prace dodatkowe.
 4. Sprawdziany są obowiązkowe.
 5. Jeżeli uczeń opuścił zapowiedziany sprawdzian z przyczyn losowych, to musi napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 6. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną z sprawdzianu (w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac) i może jej dokonać tylko jeden raz. Uczeń sam zgłasza gotowość poprawy oceny.
 7. Przy poprawianiu sprawdzianu i pisaniu w drugim terminie obowiązują te same kryteria, co w pierwszym terminie.
 8. Uczeń, który uzyskał z sprawdzianu ocenę niedostateczną, może podjąć próbę jej poprawy. Jeżeli uczeń poprawi ocenę, to dopisywana jest ona do oceny pierwszej.
 9. Uczeń otrzymuje poprawioną pracę pisemną do wglądu na lekcji, termin oddania prac nie może być dłuższy niż dwa tygodnie.
 10. Krótkie kartkówki (mogą dotyczyć trzech ostatnich tematów) nie muszą być zapowiadane.
 11. Uczeń ma prawo jeden raz w ciągu półrocza zgłosić brak przygotowania do lekcji.
 12. Ocenie nie podlega uczeń znajdujący się właśnie w trudnej sytuacji życiowej lub uczeń po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 13. Uczniowie na zajęciach oraz podczas prac pisemnych mogą korzystać z tablic fizycznych i kalkulatorów, niedozwolone jest stosowanie kalkulatorów wbudowanych w telefony komórkowe.
 14. Uczniowie z opinią Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mają odpowiednio dostosowany poziom wymagań edukacyjnych.

IV. Obszary podlegające ocenianiu:

 1. Na lekcjach fizyki ocenianiu podlegają:
  1. wiadomości – uczeń wie i rozumie,
  2. umiejętności – uczeń potrafi (sprawności i kompetencje),
  3. postawy - zaangażowanie w procesie nauczania- uczenia się, aktywność, systematyczność.

V. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

 • Wypowiedzi ustne - przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji; WAGA OCENY 2.
 • Sprawdziany pisemne - przeprowadzane po zakończeniu każdego działu, zapowiadane tydzień wcześniej; WAGA OCENY 3.
 • Kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane; WAGA OCENY 2
 • Test diagnostyczny; WAGA OCENY 1.
 • Prace domowe; WAGA OCENY 1.
 • Aktywność na lekcji, nieprzygotowanie do zajęć, brak pracy domowej zapisywana jest przy pomocy znaków „+” i „- ” Uczeń otrzymuje ocenę celujący, gdy zgromadzi sześć plusów, gdy uzyska ich mniej, w końcu półrocza zostają one zamienione odpowiednio przy „ +++++ ” ocena bardzo dobry, itd. o ile uczeń chce zamienić znak, znaki na ocenę. W przypadku dużej aktywności na lekcji uczeń może otrzymać kilka ocen za aktywność. Dla uczniów klas 1 pierwszy znak „-” np. za brak przygotowanie, brak zadania domowego nie wpływa na ocenianie, uzyskanie drugiego znaku „-” automatycznie zamienia się na ocenę niedostateczną. Dla klas 2 i 3 odpowiednio uzyskanie 4 znaku „-” wiąże się z uzyskaniem oceny niedostateczny; WAGA OCENY 1
 • Praca w grupach: Uczniowie nawzajem oceniają wykonaną przez siebie pracę w grupach, uwzględniając: wkład pracy w planowaniu działań, poprawne wykonanie doświadczenia i umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, przestrzeganie przepisów bhp, sposób uzasadniania swojego stanowiska, współudział w podejmowaniu decyzji, przyjmowanie na siebie odpowiedzialnych ról (lider, sekretarz), sposób zaprezentowania rezultatów pracy grupy; WAGA OCENY 1
 • Prace dodatkowe, schematy, plansze, wykresy, rysunki, okazy wzbogacające zbiory i inne w skali dobry-bardzo dobry oraz w postaci plusów, które przeliczane są na oceny analogicznie jak za aktywność na lekcji; WAGA OCENY 1
 • Udział w konkursach. WAGA OCENY 1,
 • Osiągnięcia w konkursach. WAGA OCENY 3

VI. Kryteria oceniania z poszczególnych obszarów

1. W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową

przeliczaną na oceny cyfrowe wg kryteriów zawartych w Statucie I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie. Waga 3 sprawdzian, waga 2 kartkówka.

2. Odpowiedzi ustne -przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość bieżącego materiału, w przypadku lekcji powtórzeniowej całego działu. Odpowiedź ustna oceniana jest pod względem rzeczowości, stosowania terminologii fizycznej, umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi, prowadzenia logicznego rozumowania. Waga 2

3. Zadania domowe i inne prace -  obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych. Termin wykonania pracy domowej ustala nauczyciel /krótkie zadania, ćwiczenia, notatki na następną lekcję/. Brak pracy domowej w odpowiednim terminie zostaje odnotowany przez nauczyciela w postaci oceny niedostatecznej. Waga 1

4. Aktywność i przygotowanie do lekcji - uczestnictwo, pracę na lekcji i przygotowanie do niej nauczyciel ocenia na bieżąco wpisując ocenę lub odnotowując plusy i minusy w swoim zeszycie. Plus można uzyskać za krótką wypowiedź, zapis na tablicy, rozwiązanie ćwiczenia, pracę grupową, wykonanie doświadczenia, przyniesienie materiałów, krótki referat i inne przejawy aktywności. Minus można otrzymać za brak zaangażowania, uwagi na lekcji, brak potrzebnych materiałów (np. podręcznika) . Waga 1

5. Test diagnostyczny. Waga 1

VII. Kryteria śródrocznego i rocznego oceniania.

 1. Na ocenę śródroczną i roczną składają się oceny cząstkowe z prac pisemnych (sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia, prace domowe), odpowiedzi ustnych, aktywności na lekcjach.
 1. Ocena śródroczna i roczna liczona jest jako średnia ważona ocen cząstkowych zaokrąglona do pełnej oceny.

Ostateczna decyzja dotycząca oceny rocznej należy do nauczyciela prowadzącego zajęcia, który może wystawić ocenę inną niż sugerowana przez średnią ważoną, biorąc pod uwagę frekwencję ucznia na zajęciach, zaangażowanie, sumienność pracy oraz  jego pozytywny stosunek do przedmiotu. Jeżeli uczeń nie przystąpi do zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy, nauczyciel może wstawić niższą ocenę końcową niż uzyskaną ze średniej ważonej.

3. Sposób zaokrąglania średniej ważonej do pełnej oceny:

 

średnia

ważona

1,00 – 1,69

1,70 – 2,69

2,70 – 3,69

3,70 – 4,69

4,70 – 5,49

5,50 – 6,00

ocena

niedostateczny

 

dopuszczający

 

dostateczny

 

dobry

 

bardzo

dobry

celujący

 

 

 

4. Po wystawieniu proponowanej rocznej oceny uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie tej oceny o jeden stopień. Warunkiem ubiegania się ucznia o wyższą niż przewidywana ocenę z zajęć edukacyjnych jest:

 • frekwencja na zajęciach nie mniejsza niż 85%, uwzględniająca cały rok szkolny do dnia, w którym nauczyciel przedstawił proponowane roczne oceny klasyfikacyjne,
 • brak nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach danego przedmiotu,
 • brak w dzienniku elektronicznym uwag świadczących o negatywnym stosunku do fizyki, dotyczących np. korzystania z aparatu telefonicznego podczas zajęć, rozmów, powtarzających się spóźnień,
 • brak negatywnych ocen bieżących z danego przedmiotu nauczania, uzyskanych za wykonanie zadań domowych, ćwiczeń lub prac domowych,
 • uczeń przystąpił do poprawy każdej oceny niedostatecznej z sprawdzianu,
 • średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych do momentu propozycji rocznej oceny klasyfikacyjnej jest mniejsza maksymalnie o 0,1 od dolnego progu średniej niezbędnej dla uzyskania wyższej oceny.

VIII. Nauka zdalna

 

 1. Zdalne nauczanie odbywa się z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych: Microsoft Teams, enauka.liceum.org.pl dostępne na stronie internetowej Liceum . Za ich pośrednictwem będzie również sprawdzany poziom opanowania wiedzy i umiejętności.
 2. Kontakt uczniów oraz Rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem odbywa się poprzez e-dziennik (w czasie lekcji zdalnych uczniowie mogą na bieżąco kontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem platformy lub aplikacji edukacyjnej wykorzystywanej na lekcji).
 3. W przypadku nauki zdalnej możliwa jest rezygnacja z planowanych w półroczu co najmniej 2 prac klasowych (sprawdzianu) na rzecz innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 4. W przypadku nauki zdalnej możliwe jest przeprowadzenie pracy klasowej/sprawdzianu na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniach z uczniami.
 5. W przypadku ucznia objętego kwarantanną (gdy pozostali uczniowie danej klasy uczą się stacjonarnie), jest on zobowiązany do uzupełnienia notatek z lekcji. W ramach potrzeb i wsparcia ucznia nauczyciel może zorganizować dla niego zdalne konsultacje (np. raz w tygodniu).

 

 

 

W sprawach nieokreślonych niniejszym PZO obowiązują przepisy Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych