Przedmiotowe Zasady Oceniania

na lekcjach informatyki

metody i formy sprawdzania wiedzy

 

Zasady oceniania opracowano na podstawie:

- Realizowanego w szkole programu nauczania: Program nauczania informatyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Informatyka na czasie. Zakres podstawowy autorstwa Janusza Mazura, w klasach 2 i 3. Informatyka 1-3. Program nauczania dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy autorstwa Grażyny Koby, w klasach pierwszych

- Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania obowiązujących w I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie zawartych w Statucie Szkoły

Sposoby i formy sprawdzania wymagań edukacyjnych

Ćwiczenie na ocenę

Ćwiczenie na ocenę jest praktycznym sprawdzeniem umiejętności ucznia, obejmującym materiał z całego lub części działu programowego.

1. Ćwiczenia na ocenę są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o terminie przeprowadzenia ćwiczenia na ocenę jest wpisywana do elektronicznego dziennika lekcyjnego.

2. Czas tworzenia ćwiczenia na ocenę to jedna godzina lekcyjna.

3. Nauczyciel ocenia ćwiczenie w ciągu 10 dni zajęć edukacyjnych od dnia wykonania ćwiczenia. W razie choroby nauczyciela czas ten przedłuża się o okres choroby.

4. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z ćwiczenia jeden raz, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

5. Ocena uzyskana z poprawkowego ćwiczenia jest wpisywana do dziennika elektronicznego (wystawiając ocenę śródroczną i roczną nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny) z ewentualnym wyjątkiem w przypadku drugiej oceny niedostatecznej.

6. Uczeń, który nie wykonał ćwiczenia ma obowiązek napisania go w terminie ustalonym przez nauczyciela, w przeciwnym razie może otrzymać ocenę niedostateczną.

7. Zadania do wykonania na ćwiczeniu są punktowane, a następnie punkty przeliczane na stopnie według skali:

Stopień opanowania wiedzy i umiejętności w %

Ocena w stopniach

0 – 39

niedostateczny

40 – 44

dopuszczający

45 – 49

dopuszczający +

50 – 54

dostateczny -

55 – 64

dostateczny

65 – 69

dostateczny +

70 – 74

dobry -

75 – 84

dobry

85 – 89

dobry +

90 – 92

bardzo dobry -

93 – 95

bardzo dobry

96 – 98

bardzo dobry +

99 – 100

celujący

8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Kartkówka

Kartkówka jest to pisemna forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia obejmująca materiał programowy z 2 – 3 ostatnio omawianych zagadnień.

1. Kartkówka nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela.

2. Czas trwania kartkówki to 15 – 20 minut.

3. Kartkówka może składać się z zadań zamkniętych lub z zadań otwartych lub z zadań zamkniętych i otwartych lub zadań praktycznych.

4. Zadania są punktowane, a następnie przeliczane na stopnie według zasady, jak w przypadku ćwiczenia na ocenę.

5. Sprawdzoną i ocenioną kartkówkę nauczyciel oddaje uczniom w ciągu 10 dni zajęć edukacyjnych od dnia napisania.

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Praca domowa

Jest pisemną formą sprawdzenia wiadomości. Może mieć również formę pracy praktycznej. Pracę domową pisemną uczniowie wykonują w formie, którą wskaże nauczyciel.

 

1. Oceniając prace domowe nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami:

- samodzielność wykonania,

- poprawność rozwiązania (myślenia),

- sposób zredagowania rozwiązania,

- estetyka pracy.

2. Prace domowe są oceniane w skali stopniowej.

3. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

Aktywność

1. Uczeń może wykazać się aktywnością informatyczną, czyli pokazać swoje umiejętności w działaniach innych lub wykraczających poza zagadnienia omawiane na lekcjach lub wykazać się zaangażowaniem w wykonywanie zadań i ćwiczeń na lekcji.

2. Za wykazanie się znaczącą aktywnością informatyczną uczeń może otrzymać ocenę za aktywność lub nauczyciel może zaproponować podwyższenie proponowanej oceny rocznej.

Konkursy informatyczne i praca na zajęciach pozalekcyjnych

1. Uczeń, który wziął udział w konkursie informatycznym, (tzn. podjął próbę rozwiązania zadań, pracował samodzielnie, przygotowywał się do konkursu) może otrzymać ocenę za aktywność.

2. Uczeń, który uzyskał znaczący wynik w skali szkoły (np. uzyskał 80% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia) może otrzymać ocenę celującą za aktywność.

3. Wynik znaczący w skali regionu, województwa lub kraju, upoważnia do wystawienia oceny celującej na koniec roku szkolnego, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

4. Praca na kółku informatycznym może zostać oceniona za:

- systematyczność na zajęciach,

- zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach,

- czynione postępy w opanowaniu treści zajęć.

Kryteria wystawiania oceny śródrocznej i rocznej

1. Na ocenę śródroczną i roczną składają się oceny cząstkowe z prac pisemnych (ćwiczenia na ocenę, kartkówki, prace domowe) i aktywności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

2. Ocena semestralna liczona jest jako średnia ważona ocen cząstkowych zaokrąglona do pełnej oceny.

3. Wagi poszczególnych form sprawdzania umiejętności:

- ćwiczenie na ocenę – waga 1,

- poprawkowe ćwiczenie na ocenę – waga 1,

- kartkówka – waga 1,

- zadanie domowe – waga 1,

- aktywność – waga 1,

- aktywność w konkursach – waga 1 – 4 (w zależności od rangi konkursu i osiągniętego wyniku).

4. Sposób zaokrąglania średniej ważonej do pełnej oceny:

średnia ważona

1,00 – 1,49

1,50 – 2,69

2,70 – 3,69

3,70 – 4,69

4,70 – 5,49

5,50 – 6,00

ocena

niedostateczny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

Sposoby poprawiania ocen i uzupełniania braków

1. Nauczyciel informuje uczniów o ich osiągnięciach poprzez:

- komentarz ustny (uzasadnienie oceny),

- rozmowę indywidualną,

- omówienie ćwiczenia na ocenę,

- publikowanie wyników konkursów przedmiotowych,

- bieżącą informację zwrotną.

2. Nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i osiągnięciach ich dzieci poprzez:

- wpisy ocen do dziennika elektronicznego,

- kontakt bezpośredni z rodzicami (rozmowa indywidualna, zebrania dla rodziców, konsultacje dla rodziców).

3. Poprawie podlegają oceny z ćwiczeń na ocenę i kartkówek.

4. W przypadku innych form aktywności nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę oceny.

5. W przypadku długotrwałej choroby uczeń lub jego rodzice uzgadniają z nauczycielem formy pomocy i uzupełnienia braków oraz formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności.

6. Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

 

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

Po wystawieniu proponowanej rocznej oceny uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie tej oceny o jeden stopień. Warunkiem ubiegania się ucznia o wyższą niż przewidywana ocenę roczną z zajęć edukacyjnych jest:

- frekwencja na zajęciach nie mniejsza niż 85%, uwzględniająca cały rok szkolny do dnia, w którym nauczyciel przedstawił proponowane roczne oceny klasyfikacyjne,

- brak nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach danego przedmiotu,

- brak w dzienniku elektronicznym uwag świadczących o negatywnym stosunku do informatyki, dotyczących np. korzystania z aparatu telefonicznego podczas zajęć, rozmów, powtarzających się spóźnień,

- brak negatywnych ocen bieżących z danego przedmiotu nauczania, uzyskanych za niesamodzielne wykonanie zadań domowych, ćwiczeń lub kartkówek,

- uczeń przystąpił do poprawy każdej oceny niedostatecznej z ćwiczenia na ocenę,

- średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych do momentu propozycji rocznej oceny klasyfikacyjnej jest mniejsza maksymalnie o 0,1 od dolnego progu średniej niezbędnej dla uzyskania wyższej oceny.

Sposób dokumentowania i analizy osiągnięć uczniów

Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.

Analizy osiągnięć uczniów dokonuje się na podstawie:

- wyników ćwiczeń na ocenę,

- ocen z prac domowych,

- obserwacji (aktywność na lekcji i poza lekcjami),

- wyników konkursów, projektów.

Kontrakt między nauczycielem a uczniem

1. Oceniając nauczyciel bierze pod uwagę:

- wkład pracy,

- zaangażowanie i stosunek do przedmiotu,

- zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ocenianiu uczniów u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

2. Uczeń ma obowiązek do:

- systematycznego przygotowywania się do lekcji,

- prowadzenia zeszytu przedmiotowego lub (i) zeszytu ćwiczeń,

- aktywnego udziału w lekcjach i wykonywania zadań podanych przez nauczyciela,

- przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i regulaminu pracowni.

3. Uczeń ma prawo:

- poprosić nauczyciela o uzasadnienie wystawionej oceny,

- poprosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych treści programowych, wskazanie literatury, itp.,

- poprawy każdego ćwiczenia na ocenę, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

4. Poprawa ćwiczenia na ocenę jest dobrowolna i odbywa się tylko raz.

5. Kryteria oceniania ćwiczeń poprawkowych nie zmieniają się.

6. Nauczyciel zobowiązany jest do:

- poinformowania uczniów o wymaganiach programowych,

- poinformowania uczniów o kryteriach oceniania poszczególnych form aktywności uczniów,

- uzasadniania ocen uczniom i na prośbę – rodzicom,

- podania zakresu materiału objętego ćwiczeniem na ocenę.

Wymagania edukacyjne w odniesieniu do programu nauczania przedmiotu w danej klasie, niezbędne do uzyskania określonych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania określonych ocen klasyfikacyjnych znajdują się na stronie internetowej liceum.org.pl.

Nauka zdalna

1. Zdalne nauczanie odbywa się z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych: Microsoft Teams, testportal.pl. Za ich pośrednictwem będzie również sprawdzany poziom opanowania wiedzy i umiejętności.

2. Kontakt uczniów oraz Rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem odbywa się poprzez e-dziennik (w czasie lekcji zdalnych uczniowie mogą na bieżąco kontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem platformy lub aplikacji edukacyjnej wykorzystywanej na lekcji).

3. W przypadku ucznia objętego kwarantanną (gdy pozostali uczniowie danej klasy uczą się stacjonarnie), jest on zobowiązany do uzupełnienia notatek z lekcji. W ramach potrzeb i wsparcia ucznia nauczyciel może zorganizować dla niego zdalne konsultacje.

 

W sprawach nieokreślonych niniejszym PZO obowiązują przepisy Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych