Przedmiotowe Zasady Oceniania

na lekcjach matematyki

Zasady oceniania opracowano na podstawie:

- Realizowanego w szkole programu nauczania: Program nauczania matematyki dla liceum/technikum MATeMAtyka autorstwa Agnieszki Kamińskiej i Doroty Ponczek dla uczniów kończących szkołę podstawową.

- Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania obowiązujących w I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie zawartych w Statucie Szkoły

Wymagania edukacyjne w odniesieniu do programu nauczania przedmiotu w danej klasie, niezbędne do uzyskania określonych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania określonych ocen klasyfikacyjnych przedstawione są w „Propozycji przedmiotowych systemów oceniania” na stronie internetowej dlanauczyciela.pl (dostępne bez logowania).

Sposoby i formy sprawdzania wymagań edukacyjnych

Praca klasowa (sprawdzian)

Praca klasowa (sprawdzian) jest pisemną formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia, obejmująca materiał z całego lub części działu programowego.

1. W półroczu planuje się co najmniej 2 prace klasowe (sprawdziany).

2. Prace klasowe (sprawdziany) są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja o terminie przeprowadzenia pracy klasowej (sprawdzianu) jest wpisywana do elektronicznego dziennika lekcyjnego.

3. Czas pisania pracy klasowej (sprawdzianu) to jedna lub dwie godziny lekcyjna.

4. Pracę klasową (sprawdzian) poprzedza lekcja powtórzeniowa.

5. Sprawdzoną i ocenioną pracę klasową (sprawdzian) nauczyciel oddaje w ciągu 10 dni zajęć edukacyjnych (w razie choroby nauczyciela czas ten przedłuża się o okres choroby), omawia wyniki, podkreśla umiejętności opanowane przez uczniów, wskazuje błędy i braki.

6. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej (sprawdzianu) jeden raz, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nauczyciel może ustalić termin i formę poprawy ocen wyższych niż stopień niedostateczny oraz dodatkowe terminy poprawy oceny niedostatecznej.

7. Ocena uzyskana z poprawkowej pracy klasowej (sprawdzianu) jest wpisywana do dziennika elektronicznego (wystawiając ocenę śródroczną i roczną nauczyciel bierze pod uwagę obie oceny) z wyjątkiem drugiej oceny niedostatecznej.

8. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie) ma obowiązek napisania jej w terminie ustalonym przez nauczyciela.

9. Praca klasowa (sprawdzian) może składać się z zadań zamkniętych lub zadań otwartych lub zadań zamkniętych i otwartych.

10. Zadania na pracy klasowej (sprawdzianie) są punktowane, a następnie punkty przeliczane na stopnie według skali:

Stopień opanowania wiedzy i umiejętności w %

Ocena w stopniach

0 – 39

niedostateczny

40 – 44

dopuszczający

45 – 49

dopuszczający +

50 – 54

dostateczny -

55 – 64

dostateczny

65 – 69

dostateczny +

70 – 74

dobry -

75 – 84

dobry

85 – 89

dobry +

90 – 92

bardzo dobry -

93 – 95

bardzo dobry

96 – 98

bardzo dobry +

99 – 100

celujący

Kartkówka

Kartkówka jest to pisemna forma sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia obejmująca materiał programowy z 2 – 3 ostatnio omawianych zagadnień.

1. Kartkówka nie musi być zapowiedziana przez nauczyciela.

2. Czas trwania kartkówki to 15 – 20 minut.

3. Kartkówka może składać się z zadań zamkniętych lub z zadań otwartych lub z zadań zamkniętych i otwartych.

4. Zadania są punktowane, a następnie przeliczane na stopnie według zasady, jak w przypadku pracy klasowej (sprawdzianu).

5. Sprawdzoną i ocenioną kartkówkę nauczyciel oddaje uczniom w ciągu 10 dni zajęć edukacyjnych od dnia napisania.

Odpowiedź ustna

Jest to forma sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia. Obejmuje materiał z ostatnio omawianego działu programowego.

1. Wystawiając ocenę z odpowiedzi ustnej ucznia nauczyciel bierze pod uwagę:

- zgodność wypowiedzi z pytaniem lub poleceniem,

- poprawność merytoryczną,

- posługiwanie się językiem matematycznym,

- wspomaganie przez nauczyciela,

- sposób wypowiedzi (właściwe tempo, sposób prezentacji),

- zawartość treści rozszerzających wiedzę lub umiejętności,

- kompletność wypowiedzi.

Praca domowa

Jest pisemną lub ustną formą utrwalenia wiadomości i umiejętności omawianych na lekcji. Może mieć również formę pracy praktycznej (model bryły, rysunek, itp.). Pracę domową pisemną uczniowie wykonują w zeszycie przedmiotowym lub w innej formie, którą wskaże nauczyciel.

1. Oceniając prace domowe nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami:

- samodzielność wykonania,

- poprawność rozwiązania (myślenia),

- sposób zredagowania rozwiązania (analiza, metoda rozwiązania, odpowiedź, jednostki, itp.),

- estetyka pracy (modele, rysunki, staranność zapisu, itp.).

2. Prace domowe są oceniane w skali stopniowej.

Aktywność ucznia na lekcji

1. Aktywność podlega ocenie stopniowej.

2. Przez aktywność rozumie się:

- zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi,

- śledzenie poprawności wykonywania działań przez innych uczniów (poprawianie błędów i pomyłek),

- samodzielne rozwiązywanie zadań dodatkowych,

- teoretyczne omówienie problemu,

- pomoc innym uczniom w zrozumieniu poznanych treści,

- przygotowanie fragmentów lekcji,

- pracę w grupach.

3. Do obiektywnej oceny aktywności uczniów na lekcji mogą być stosowane dodatkowe formy (wpisy w dzienniku np. plusy, karteczki, żetony, itp.).

Konkursy matematyczne i praca na zajęciach pozalekcyjnych

1. Uczeń, który wziął udział w konkursie matematycznym, (tzn. podjął próbę rozwiązania zadań, pracował samodzielnie, przygotowywał się do konkursu) może otrzymać ocenę za aktywność.

2. Uczeń, który uzyskał znaczący wynik w skali szkoły (np. uzyskał 80% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia) może otrzymać ocenę celującą za aktywność.

3. Wynik znaczący w skali regionu, województwa czy kraju, upoważnia do wystawienia oceny celującej na koniec roku szkolnego, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu.

4. Praca na kółku matematycznym lub zespole wyrównawczym może zostać oceniona za:

- systematyczność na zajęciach,

- zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach,

- czynione postępy w opanowaniu treści zajęć.

Badanie wyników nauczania

1. Na początku roku, po pierwszym półroczu i na koniec roku może być przeprowadzony test diagnozujący.

2. Ocena z przeprowadzonych badań nie ma wpływu na ocenę śródroczną czy roczną (które wynikają z ocen cząstkowych), ma charakter wspomagający i diagnostyczny.

3. W klasach programowo najwyższych wyniki z przeprowadzonych matur próbnych są przeliczane na oceny i wpisywane do elektronicznego dziennika lekcyjnego z wagą ćwiczeń.

Kryteria wystawiania oceny śródrocznej i rocznej

1. Na ocenę śródroczną i roczną składają się oceny cząstkowe z prac pisemnych (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia, prace domowe), odpowiedzi ustnych, aktywności na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

2. Ocena śródroczna i roczna liczona jest jako średnia ważona ocen cząstkowych zaokrąglona do pełnej oceny.

3. Wagi poszczególnych form sprawdzania umiejętności:

- praca klasowa – waga 4,

- poprawa pracy klasowej – waga 4,

- sprawdzian – waga 3,

- poprawa sprawdzianu – waga 3,

- kartkówka – waga 2,

- zadanie domowe – waga 1,

- odpowiedź ustna – waga 2,

- aktywność na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych – waga 1,

- aktywność w konkursach – waga 1 – 4 (w zależności od rangi konkursu i osiągniętego wyniku).

Informacje na temat progów średniej umożliwiających uzyskanie oceny klasyfikacyjnej

średnia ważona

1,00 – 1,69

1,70 – 2,69

2,70 – 3,69

3,70 – 4,69

4,70 – 5,49

5,50 – 6,00

ocena

niedostateczny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

 

Ostateczna decyzja dotycząca oceny rocznej należy do nauczyciela prowadzącego zajęcia, który może wystawić ocenę inną niż sugerowana przez średnią ważoną, biorąc pod uwagę frekwencję ucznia na zajęciach, zaangażowanie, sumienność pracy oraz  jego pozytywny stosunek do przedmiotu. Jeżeli uczeń nie przystąpi do zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy, nauczyciel może wstawić niższą ocenę końcową niż uzyskaną ze średniej ważonej.

 

Sposoby poprawiania ocen i uzupełniania braków

1. Nauczyciel informuje uczniów o ich osiągnięciach poprzez:

- komentarz ustny (uzasadnienie oceny),

- rozmowę indywidualną,

- komentarz pisemny (recenzja pracy pisemnej),

- omówienie pracy klasowej (sprawdzianu),

- publikowanie wyników konkursów przedmiotowych,

- bieżącą informację zwrotną.

2. Nauczyciel matematyki informuje rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i osiągnięciach ich dzieci poprzez:

- wpisy ocen do dziennika elektronicznego,

- kontakt bezpośredni z rodzicami (rozmowa indywidualna, zebrania dla rodziców, konsultacje dla rodziców, udostępnianie rodzicom prac klasowych do wglądu),

- kontakt pośredni (rozmowa z wychowawcą klasy, rozmowa z pedagogiem szkolnym (w przypadku uczniów sprawiających trudności wychowawcze lub mających trudności w opanowaniu matematyki), rozmowa telefoniczna).

3. Poprawie podlegają oceny z prac klasowych i sprawdzianów.

4. W przypadku innych form aktywności nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę oceny.

5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej (sprawdzianie) ma obowiązek napisania jej w terminie ustalonym przez nauczyciela.

6. W przypadku długotrwałej choroby uczeń lub jego rodzice uzgadniają z nauczycielem formy pomocy i uzupełnienia braków oraz formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności.

7. Na koniec półrocza nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.

Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

Po wystawieniu proponowanej rocznej oceny uczeń ma prawo do ubiegania się o podwyższenie tej oceny o jeden stopień. Warunkiem ubiegania się ucznia o wyższą niż przewidywana ocenę z zajęć edukacyjnych jest:

- frekwencja na zajęciach nie mniejsza niż 85%, uwzględniająca cały rok szkolny do dnia, w którym nauczyciel przedstawił proponowane roczne oceny klasyfikacyjne,

- brak nieobecności nieusprawiedliwionych na zajęciach danego przedmiotu,

- brak w dzienniku elektronicznym uwag świadczących o negatywnym stosunku do matematyki, dotyczących np. korzystania z aparatu telefonicznego podczas zajęć, rozmów, powtarzających się spóźnień,

- brak negatywnych ocen bieżących z danego przedmiotu nauczania, uzyskanych za wykonanie zadań domowych, ćwiczeń lub prac domowych,

- uczeń przystąpił do poprawy każdej oceny niedostatecznej z pracy klasowej (sprawdzianu),

- średnia ważona ocen cząstkowych uzyskanych do momentu propozycji rocznej oceny klasyfikacyjnej jest mniejsza maksymalnie o 0,1 od dolnego progu średniej niezbędnej dla uzyskania wyższej oceny. W przypadku oceny niedostatecznej uczeń ma możliwość uzyskania oceny dopuszczającej osiągając średnią ważoną od 1,50 do 1,69 pod warunkiem, że poprawił wszystkie prace klasowe (sprawdziany) na ocenę co najmniej dopuszczającą.

Sposób dokumentowania i analizy osiągnięć uczniów

Osiągnięcia uczniów odnotowuje się w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.

Gromadzone są wszystkie prace pisemne uczniów, oprócz prac domowych rozwiązywanych w zeszycie ucznia.

Analizy osiągnięć uczniów dokonuje się na podstawie:

- wyników prac klasowych, sprawdzianów,

- ocen z odpowiedzi ustnych i prac domowych,

- obserwacji (aktywność na lekcji i poza lekcjami),

- wyników konkursów, projektów.

Kontrakt między nauczycielem a uczniem

1. Oceniając nauczyciel bierze pod uwagę:

- wkład pracy,

- zaangażowanie i stosunek do przedmiotu,

- zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ocenianiu uczniów u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

2. Uczeń ma obowiązek do:

- systematycznego przygotowywania się do lekcji,

- prowadzenia zeszytu przedmiotowego lub (i) zeszytu ćwiczeń,

- aktywnego udziału w lekcjach i wykonywania zadań podanych przez nauczyciela.

3. Uczeń ma prawo:

- poprosić nauczyciela o uzasadnienie wystawionej oceny,

- poprosić nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych treści programowych, wskazanie literatury, itp.,

- poprawy każdej pracy klasowej i sprawdzianu, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

4. Poprawa pracy klasowej lub sprawdzianu jest dobrowolna i odbywa się tylko raz.

5. Kryteria oceniania prac klasowych poprawkowych nie zmieniają się.

6. Nauczyciel zobowiązany jest do:

- poinformowania uczniów o wymaganiach programowych,

- poinformowania uczniów o kryteriach oceniania poszczególnych form aktywności uczniów,

- uzasadniania ocen uczniom i na prośbę – rodzicom,

- podania zakresu materiału objętego pracą klasową i przeprowadzenia lekcji powtórzeniowej.

Dodatkowe oznaczenia stosowane w dzienniku elektronicznym

np. – uczeń nieobecny na pracy klasowej, sprawdzianie, kartkówce, poprawie pracy klasowej (sprawdzianu);

„–„ – uczeń przystąpił do poprawy oceny niedostatecznej i nie uzyskał z niej oceny pozytywnej;

Nauka zdalna

1. Zdalne nauczanie odbywa się z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych: Microsoft Teams, enauka.liceum.org.pl dostępne na stronie internetowej Liceum, Discord, testportal.pl. Za ich pośrednictwem będzie również sprawdzany poziom opanowania wiedzy i umiejętności.

2. Kontakt uczniów oraz Rodziców/opiekunów prawnych z nauczycielem odbywa się poprzez e-dziennik (w czasie lekcji zdalnych uczniowie mogą na bieżąco kontaktować się z nauczycielem za pośrednictwem platformy lub aplikacji edukacyjnej wykorzystywanej na lekcji).

3. W przypadku nauki zdalnej możliwa jest rezygnacja z planowanych w półroczu co najmniej 2 prac klasowych (sprawdzianu) na rzecz innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.

4. W przypadku nauki zdalnej możliwe jest przeprowadzenie pracy klasowej/sprawdzianu na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniach z uczniami.

5. W przypadku ucznia objętego kwarantanną (gdy pozostali uczniowie danej klasy uczą się stacjonarnie), jest on zobowiązany do uzupełnienia notatek z lekcji. W ramach potrzeb i wsparcia ucznia nauczyciel może zorganizować dla niego zdalne konsultacje (np. raz w tygodniu).

 

W sprawach nieokreślonych niniejszym PZO obowiązują przepisy Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych