PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

DLA POZIOMU PODSTAWOWEGO I ROZSZERZONEGO

 

1. Rodzaje ocen cząstkowych:

Rodzaj:

O/K

A

Pk

Pd

L

S

Ćw

 

Waga oceny:

 

2

1

3

2 lub 3

2 lub 3

3

2

 

Przewidywana liczba ocen:

I sem.

1

0-3

1-2

0-1

2-5

2

1-2

II sem.

1

0-3

1-2

0-1

2-5

2

1-2

 

Ocena oznaczona symbolem L dotyczy znajomości treści lektur.

 

2. Kryteria i sposób oceny aktywności:

 

Zaangażowany udział w zajęciach lekcyjnych, dłuższe formy prezentacji materiału lekcyjnego przygotowane w domu lub na lekcji, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianach i pracach klasowych

 

Uczeń pisze sprawdzian po ustaleniu terminu na pierwszej lekcji po swej nieobecności (termin ustalany indywidualnie, uzależniony jest od powodu nieobecności na sprawdzianie, nie później niż tydzień po przybyciu do szkoły; w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczeń pisze sprawdzian na pierwszych zajęciach po przyjściu do szkoły)

4. Niewykonywanie ćwiczeń i zadań domowych:

Niewykonanie zadanej pracy domowej skutkuje oceną niedostateczną.

5. Niesamodzielność pracy:

 

 

Ocena obniżona o jeden stopień. Druga podjęta próba niesamodzielnego pisania lub odpowiadania skutkuje oceną niedostateczną. Plagiat skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy.

 

6. Oceny semestralne i końcoworoczne

 

ocena celująca

5,30 – 6,00

ocena bardzo dobra

4,75 – 5,29

ocena dobra

3,75 – 4,74

ocena dostateczna

2,75 – 3,74

ocena dopuszczająca

2,00 – 2,74

ocena niedostateczna

1,00 – 1,99

 

Ocenę semestralną i końcową wystawia nauczyciel, biorąc pod uwagę wiele czynników (oceny cząstkowe, zaangażowanie w pracę na lekcjach, systematyczność). Nauczyciel może wystawić końcową ocenę wyższą niż średnia wynikająca z ocen cząstkowych po uwzględnieniu powyższych elementów.

 

 


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych