PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W KOŚCIERZYNIE

 

ROK SZKOLNY: 2023/2024

 

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie ze Szkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie I Liceum Ogólnokształcącego w Kościerzynie.
 2. Każdy uczeń na początku danego roku szkolnego zapoznaje się z poniższymi Przedmiotowymi Zasadami Oceniania .
 3. Obowiązującym programem nauczania jest ten zatwierdzony przez radę pedagogiczną.
 4. O sprawdzianie działowym uczeń zostaje poinformowany z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Wszystkie prace pisemne oddawane są uczniom w przeciągu 14 dni od daty ich napisania.
 6. Poprawie podlegają wyłącznie sprawdziany działowe, z których uczeń uzyskał ocenę niedostateczną. W przeciągu 14 dni od poinformowania o ocenie ucznia jest on zobowiązany do indywidualnego umówienia się na poprawę. Uczeń sprawdzian działowy poprawiać może jedynie raz. Jeśli uczeń poprawi ocenę niedostateczną, jest ona wpisywana do dziennika jako ocena za sprawdzian poprawkowy.
 7. Krótkie kartkówki (mogą dotyczyć trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiadane.
 8. W wypadku pracy niesamodzielnej uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną i nie ma możliwości jej poprawy.
 9. Na prośbę ucznia może on czasowo nie podlegać ocenie, jeśli znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub jest bezpośrednio po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
 10. Uczniowie z opinią lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej mają odpowiednio dostosowany poziom wymagań edukacyjnych.
 11. Wystawienie oceny śródrocznej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych.
 12. Wagi ocen:
 • sprawdzian działowy / poprawa sprawdzianu działowego – 3
 • wypracowania pisemne - 3
 • kartkówka pisemna / odpowiedź ustna / zadanie domowe / – 2
 • aktywność – 1 - 4
 • ćwiczenia (np. próbna matura) –1 - 2

 

13. Średnie ocen na poszczególne stopnie:

niedostateczny – 0 – 1,99

dopuszczający – 2,00 – 2,74

dostateczny – 2,75 – 3,74

dobry – 3,75 – 4,74

bardzo dobry – 4,75 – 5,24

celujący – 5,25 – 6,00

 

 1. Uczeń ma prawo ubiegać się o wyższą ocenę na półrocze lub na koniec roku szkolnego, jeśli spełnia warunki zawarte w § 155 ust. 1 SZO, a do minimalnej średniej ocen brakuje mu w momencie otrzymania propozycji oceny klasyfikacyjnej nie więcej niż 0,15.
 2. Ostateczna decyzja dotycząca oceny rocznej należy do nauczyciela prowadzącego zajęcia, który może wystawić ocenę wyższą niż sugerowana przez średnią ważoną biorąc pod uwagę frekwencję ucznia na zajęciach, zaangażowanie, sumienność pracy oraz  jego pozytywny stosunek do przedmiotu.

16 Organizacja nauczania zdalnego:

 

a) w trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w Statucie Szkoły,

b) kontakt uczniów i nauczycieli I LO odbywa się przez e-dziennik oraz przez wybrane aplikacje,

c) zdalne nauczanie odbywa się na platformie edukacyjnej MS Teams; możliwe jest też korzystanie z innych aplikacji i platform (np. Kahoot, Quizlet itp.)

d) udostępnianie materiałów edukacyjnych realizowane jest za pośrednictwem w/w platformy i aplikacji lub e-dziennika,

e) na polecenie nauczyciela, pisemne sprawdzenie wiedzy (sprawdzian, kartkówka) może odbyć się w szkole w wyznaczonym terminie.


Patronat

Partnerzy lokalni

Wojewódzkie konkursy dla uczniów szkół podstawowych